Dialog przedsiębiorców z wymiarem sprawiedliwości

411 odsłony

Nie będzie spektakularnych aresztowań w świetle jupiterów. Będzie za to współpraca wymiaru sprawiedliwości i przedsiębiorców po to, aby prokuratorzy i sędziowie mieli fachową wiedzę gospodarczą, a postępowania karne trwały krócej i były obiektywne.

7 lutego br. w Pałacu Lubomirskich w Warszawie (siedziba BCC) z inicjatywy Business Centre Club, Krajowej Izby Gospodarczej oraz Polskiej Rady Biznesu odbyło się spotkanie robocze szefów organizacji pracodawców i wybitnych ekspertów prawnych z udziałem ministra sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego oraz prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta. Punktem wyjścia do dyskusji był Apel do rządu i środowiska prawniczego wystosowany blisko rok temu przez organizacje pozarządowe.

Foto: Ryszard Baranowski – BCC
Foto: Ryszard Baranowski – BCC

Uczestnicy narady zgodzili się, że obok zmian legislacyjnych i doprecyzowania istniejących przepisów, warunkiem niezbędnym naprawy relacji przedsiębiorcy-wymiar sprawiedliwości jest edukacja sędziów i prokuratorów w zakresie obrotu gospodarczego oraz większa odpowiedzialność za decyzje.

– Zrobię wszystko, aby te cele, a więc wzrost wiedzy ekonomicznej, zrozumienie aspektów działalności gospodarczej i racjonalne działania prokuratorów i sędziów w odniesieniu do przedsiębiorców zostały osiągnięte – powiedział prokurator generalny. – Mamy zapewnienie ze strony BCC o pomocy w zakresie szkoleń i edukacji prokuratorów w kwestiach dotyczących obrotu gospodarczego. Muszą oni rozumieć mechanizmy współczesnej gospodarki rynkowej, aby odróżniać standardowe procesy wpisane w działalność gospodarczą od procederów przestępczych – dodał Andrzej Seremet.

Zdaniem prezesa BCC, Marka Goliszewskiego, wiele inicjatyw przedstawionych przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Prokuraturę Generalną wymaga wsparcia zarówno ze strony przedsiębiorców jak i całego społeczeństwa. Proponowane zmiany, które na spotkaniu w BCC przedstawił Krzysztof Kwiatkowski i Andrzej Seremet dotyczą m.in.: szkoleń dla prokuratorów i sędziów w zakresie działalności gospodarczej organizowanych we współpracy z organizacjami przedsiębiorców, powołania Instytutu Ekspertyz Gospodarczych, odejścia w postępowaniach sądowych od osobnej procedury gospodarczej do procedury cywilnej, przy jednoczesnym utrzymaniu sądów gospodarczych, okresowych ocen sędziów, które są już standardem w wielu krajach Unii Europejskiej, wprowadzenia obowiązku nagrywania w salach rozpraw sądowych oraz zarządzania sądami według modelu menadżerskiego.

Zarówno prokurator generalny jak i minister sprawiedliwości poparli zmiany w przepisach zaproponowane przez Naczelną Radę Adwokacką, które zostały wypracowane w porozumieniu ze środowiskiem przedsiębiorców. Chodzi o zmianę przepisów Kodeksu spółek handlowych i kilku innych ustaw, dotyczących karania przedsiębiorców za niegospodarność i działanie na szkodę spółki. Mają one zastąpić przestarzałe regulacje, przejęte z kodeksu handlowego z 1934 roku, które są nieprecyzyjne i pozwalają organom ścigania na zbyt daleko idącą uznaniowość w swoim działaniu. Proponowana przez NRA zmiana dotyczy przede wszystkim artykułu 585 ustawy z 15 września 2000 r. o Kodeksie spółek handlowych. Jeżeli udałoby się ją wprowadzić, organy państwa nie mogłyby ścigać domniemanych przestępców z własnej inicjatywy, a jedynie na wniosek: pokrzywdzonej spółki, jej wspólnika lub niezaspokojonego wierzyciela.

Nowe brzmienie przepisu rozszerza również zakres ochrony na spółki osobowe (dotychczas ochronie podlegały spółki akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz komandytowe) i doprecyzowuje definicję przestępstwa jako „nadużycie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków”, a nie ogólnikowe „działanie na szkodę spółki”. Ten właśnie przepis pozwalał zakwalifikować jako przestępstwo działania będące normalnym w działalności gospodarczej ryzykiem biznesowym.

– Pierwszy cel jaki nam przyświecał przy konstruowaniu tego przepisu to zdjęcie z organów wymiaru sprawiedliwości ciężaru podejmowania decyzji co jest przestępstwem, a co nie. O tym powinien decydować przepis, a nie prokurator czy sędzia. Drugi cel to pełna jasność i pewność, co jest chronione prawem karnym, a co nie. Tam, gdzie wystarcza zakres prawa cywilnego, prawo karne nie powinno wkraczać – powiedział Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.

Minister sprawiedliwości powiedział, że to dobry projekt i zajmie się nim Komisja Przyjazne Państwo, a niebawem również nowy skład Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego. – Jesteśmy otwarci na dyskusję, dialog i wspólne analizowanie rozwiązań prawnych – zapewnił minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski.

W dyskusji uczestniczyli m.in.: minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski, prokurator generalny Andrzej Seremet, prezes BCC Marek Goliszewski, prezes KIG Andrzej Arendarski, prezes PRB Zbigniew Niemczycki, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Maciej Bobrowicz, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Andrzej Zwara, sędzia Jerzy Stępień, profesor Stanisław Sołtysiński i Janusz Steinhoff.

Business Centre Club istnieje od 1991 roku. Jest największą w kraju organizacją indywidualnych pracodawców. Zrzesza 2 500 członków (osób i firm). Wśród członków BCC znajdują się największe międzynarodowe korporacje, instytucje finansowe, ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne, najwięksi polscy producenci, uczelnie wyższe, koncerny wydawnicze itd. Członkami Klubu są także prawnicy, dziennikarze, naukowcy, wydawcy, lekarze, wojskowi i studenci. BCC koncentruje się na działaniach lobbingowych, których celem jest rozwój polskiej gospodarki, zwiększenie liczby miejsc pracy i pomoc przedsiębiorcom. Związek Pracodawców BCC jest członkiem Komisji Trójstronnej. Członkowie Klubu, reprezentujący blisko 250 miast, skupiają się w 24 lożach regionalnych na terenie całej Polski. Koordynatorem wszystkich działań BCC jest prezes Marek Goliszewski.

Mogą Cię również zainteresować