Odpowiedzialność za firmowe mienie

przez Marek Wyrzychowski
261 odsłony

Dbanie o dobro firmy i ochrona jej mienia wynika z kodeksu pracy. Firma, która poniosła szkodę materialną, może dochodzić od podwładnego odpowiedzialności materialnej. Kodeks pracy wyróżnia odpowiedzialność ogólną oraz za mienie powierzone z obowiązkiem zwrotu lub wyliczenia się.

źródło: www.sxc.hu
źródło: www.sxc.hu

W pierwszym przypadku wysokość odszkodowania z tytułu odpowiedzialności ogólnej ustalana jest w wysokości wyrządzonej szkody. Nie może jednak przewyższać kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia pracownika w dniu wyrządzenia szkody. Zasada ograniczonej odpowiedzialności zatrudnionych za szkodę wyrządzoną pracodawcy znajduje zastosowanie do pracowników, którzy wyrządzili nieumyślnie szkodę zakładowi pracy w innym mieniu niż mienie powierzone im z obowiązkiem zwrotu lub do wyliczenia się.

Co ważne, pracownik ponosi w takim przypadku odpowiedzialność za szkodę w granicach rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę. Jeśli jednak pracownik umyślnie naraził pracodawcę na szkodę, wtedy jest obowiązany do jej naprawienia w pełnej wysokości. Z kolei odpowiedzialność pracownika za mienie powierzone dotyczy w szczególności pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, towarów, narzędzi oraz odzieży i obuwia roboczego, ale także innych rzeczy powierzonych mu z obowiązkiem zwrotu lub wyliczenia się. Pracownik odpowiada za nie w pełnej wysokości. Pracodawca może też domagać się wtedy pieniędzy za utracone korzyści.

Mogą Cię również zainteresować