Wyniki finansowe firm MLM w Polsce

przez Piotr Wajszczak
2808 odsłony

Znów wiekopomna chwila. Pierwszy raz w historii polskiego sektora sprzedaży bezpośredniej i marketingu sieciowego publikujemy raport zawierający „Wyniki finansowe firm MLM w Polsce”.

Raport na zlecenie „Network Magazynu” przygotowała firma InfoCredit z Warszawy, która od 1990 roku działa na rynku informacji gospodarczej. W tej chwili raport jest niepełny. Brakuje w nim wielu firm, dane są tylko za lata 2007-08, ale mamy już podstawę, aby budować rzetelne informacje finansowe o branży w Polsce. Z wynikami finansowymi można zapoznać się poniżej:

Tak pionierski projekt w branży, którego wynikiem jest powyższe zestawienie finansowe, wymaga oczywiście kompetentnego komentarza. Jak powstała tabela? Dlaczego jest niepełna? Czy firmy, które są w niej nieujęte mogą być dodane? Na te i inne pytania rozmawialiśmy tuż przed świętami z najlepszymi specjalistami z firmy InfoCredit, którzy opracowali raport dla „Network Magazynu”. Oto wywiad:

Network Magazyn: W jaki sposób uzyskaliście państwo te dane? Jaką przyjęliście metodologię do zebrania powyższych informacji?

InfoCredit: Nasza firma pozyskuje informacje wyłącznie z wiarygodnych źródeł. Dane finansowe w naszych raportach pozyskiwane są z oficjalnych rejestrów państwowych, do których (z mocy prawa) podmioty zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) mają obowiązek dostarczyć swoje roczne sprawozdania finansowe. Dlatego dane w bazie InfoCredit pochodzą przede wszystkim: ze sprawozdań finansowych udostępnianych w Krajowym Rejestrze Sądowym, sprawozdań finansowych publikowanych w Monitorze Polskim B, z Monitora Sądowego i Gospodarczego, z rejestrów dłużników, z własnej bazy danych oraz z informacji uzyskanych od firm i naszych partnerów. Dane są zbierane i aktualizowane na bieżąco przez cały rok na terenie całego kraju. Po przeprowadzonej weryfikacji, udostępniane są naszym klientom w formie raportów finansowo-handlowych lub baz danych.

Network Magazyn: Z naszej listy firm MLM uzyskali Państwo dane 24 firm. Dlaczego tylko tyle, skoro firm jest więcej?

InfoCredit: Od redakcji „Network Magazynu” otrzymaliśmy listę 33 firm MLM. Warunkiem koniecznym do uwzględnienia firmy w rankingu było uzyskanie dostępu do jej oficjalnych, pełnych sprawozdań finansowych za 2007 i 2008 rok. W przypadku 24 firm udało się spełnić to kryterium. Przyczyny, dla których pozostałe 9 firm nie znalazło się w zestawieniu są następujące:

a) cztery firmy nie złożyły swoich sprawozdań finansowych w KRS (za jeden lub oba okresy sprawozdawcze brane pod uwagę w badaniu):


* mogą istnieć inne, niestandardowe i nieznane InfoCredit przesłanki, dla których firma nie złożyła sprawozdania finansowego do KRS w danym roku

b) Dwie firmy powstały lub zostały zarejestrowane w KRS w roku 2007 lub 2008 – dlatego nie miały obowiązku sporządzić i złożyć sprawozdania za choćby jeden z wymaganych w naszym badaniu pełny okres sprawozdawczy (2007 lub 2008 rok):


c) Dwie firmy złożyły swoje roczne sprawozdania finansowe w KRS, ale dostęp do nich był niemożliwy ze względów formalnych (procedury biurokratyczne, niedoskonałość systemu rejestrującego sprawozdania w KRS):


Musimy jednak przy tym mocno podkreślić, że źródłem powyższych informacji są wpisy opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wydawanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości (InfoCredit nie bierze odpowiedzialności za ich zgodność ze stanem faktycznym).

d) Jedna firma to „osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą”, czyli podmiot niezarejestrowany w KRS i tym samym nie mający obowiązku udostępniania swoich sprawozdań finansowych:


Ponadto, w trakcie opracowywania przez InfoCredit wyników rankingu, firma A.T.W. Products Sp. z o.o. ogłosiła rozpoczęcie procesu upadłości likwidacyjnej (w III kwartale 2010 roku). Z tego też powodu należy rozważyć możliwość wykluczenia jej z publikowanego rankingu (mimo spełnienia podstawowego kryterium dostępności danych finansowych).

Network Magazyn: Jeśli firmy, które nie wykazały swoich obrotów w KRS i państwo nie braliście ich w zestawieniu pod uwagę, będą chciały, aby je dodać do raportu, to jakie kryteria powinniśmy przyjąć, aby było to rzetelne? W jaki sposób powinny nam udokumentować takie dane?

InfoCredit: Jeśli nieuwzględniona w badaniu firma chce uzupełnić swoje dane i zostać sklasyfikowana w rankingu, musi przesłać (faksem, pocztowo lub mailem) do firmy InfoCredit kopię swojego zatwierdzonego przez zarząd, rocznego sprawozdania finansowego za 2007 i 2008 rok oraz za 2009 rok, gdyż na tej podstawie w najbliższym czasie nastąpi aktualizacja rankingu.

Network Magazyn: A co z tymi firmami MLM, które nie udostępniły wyników finansowych? Jakie zdanie może mieć o nich potencjalny współpracownik oraz nasz Czytelnik?

InfoCredit: Trudno jednoznacznie stwierdzić, jaki jest faktyczny powód niezłożenia w KRS przez niektóre firmy swoich rocznych sprawozdań finansowych. Najczęściej spotykane przyczyny to świadoma chęć ukrycia swojej sytuacji finansowej przed konkurencją/dostawcami/odbiorcami lub klientami czy unikanie kosztów administracyjnych związanych ze złożeniem do KRS i/lub publikacją w Monitorze Polskim B sprawozdania finansowego. Wysokość tych kosztów waha się od kilkuset (złożenie sprawozdania do KRS) do kilku tysięcy złotych (publikacja sprawozdania w Monitorze Polskim B). Inną przyczyną może być nieznajomość obowiązku prawnego narzuconego na osobę odpowiedzialną za złożenie sprawozdania.

Network Magazyn: Kiedy możemy się spodziewać danych za rok 2009?

InfoCredit: Pozyskiwanie danych (sprawozdań) finansowych za rok 2009 rozpoczęliśmy już w pierwszym kwartale 2010 roku. Niestety system rejestracji i udostępnianie tych dokumentów w Krajowych Rejestrach Sądowych nie jest zbyt efektywny. Najczęściej spotykanymi przez nas przeszkodami są rozwlekłe procedury rejestracji i archiwizacji złożonych sprawozdań w KRS i bardzo zbiurokratyzowany oraz czasochłonny proces udostępniania tych dokumentów naszym korespondentom (osobom zbierającym te dane bezpośrednio w KRS).

Mimo to, InfoCredit corocznie pozyskuje z KRS ponad 100 000 nowych sprawozdań finansowych, choć proces ten trwa nieprzerwanie przez cały rok. W przypadku firm biorących udział w raporcie „Network Magazynu”, danych za 2009 rok dla większości firm z listy należy spodziewać się do końca 2010 roku (choć nigdy nie ma 100% pewności co do tego, czy uda się zebrać te dane dla wszystkich firm w rankingu).

Network Magazyn: Czy w biznesie powinno się korzystać z usług wywiadowni gospodarczych do weryfikowania rzetelności partnerów/kontrahentów? Na podstawie jakich informacji należy sprawdzać ich wiarygodność?

InfoCredit: Jednym z głównych celów przedsiębiorców jest minimalizacja ryzyka handlowego, z natury przypisanego do prowadzenia działalności gospodarczej. Jednym z najskuteczniejszych sposobów walki z ryzykiem jest nawiązywanie kontaktów z wiarygodnymi partnerami handlowymi. Przedsiębiorca może zabezpieczyć się przed nieuczciwymi lub niepewnymi kontrahentami korzystając z produktów takich firm, jak InfoCredit. Oferowane przez nas rozwiązania łączą w sobie dostęp do podstawowych danych o badanej firmie oraz szeregu zaawansowanych analiz finansowych.

Prowadzenie kontaktów handlowych na zasadzie kredytu kupieckiego wiąże się ze wzajemnym zaufaniem partnerów biznesowych – wzajemne kredytowanie ma na celu uproszczenie obrotu gospodarczego. Niestety w przypadku nieterminowych spłat zobowiązań może powodować problemy płynnościowe. A stąd już niedaleka droga do zagrożenia upadłością…

Sytuacji tej można zapobiec poprzez przekrojowe badanie i stałe monitorowanie kondycji finansowej kontrahenta, jego powiązań osobowo-kapitałowych oraz analizę sytuacji panującej w określonej branży. Wśród licznych metod wykorzystania takich produktów możemy znaleźć: potwierdzenie podstawowych danych rejestrowych i teleadresowych (pochodzących z KRS, REGON lub innych źródeł); analizę sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa na przestrzeni kilku lat, co pozwala zaobserwować trendy w działalności danej firmy i wyciągnąć wstępne wnioski w zakresie np. efektywności w wykorzystywaniu posiadanych zasobów, sezonowości przychodów czy też przewidywania możliwych problemów z obsługą zadłużenia lub niekorzystną strukturą finansowania działalności; wykorzystanie wskaźników finansowych (statycznych i dynamicznych) w celu jeszcze dokładniejszej analizy różnych aspektów działalności przedsiębiorstwa (rentowności sprzedaży, poziomu kosztów operacyjnych, zwrotu z poniesionych nakładów inwestycyjnych, zdolności do generowania gotówki).

Wykorzystanie wspomnianych wskaźników znacznie ułatwia ocenę firmy na tle branży w celu identyfikacji liderów, naśladowców i firm „końca stawki”, zwyczajów płatniczych firmy, aktywności inwestycyjnej czy też skali zorientowania na działalność rozwojową.

Network Magazyn: Na co jeszcze trzeba zwracać uwagę?


InfoCredit: Rejestrowanie częstotliwości zdarzeń prawnych (szczególnie upadłości) w celu stwierdzenia wrażliwości kontrahenta/branży na negatywne zdarzenia rynkowe, badanie drzew powiązań kapitałowo-osobowych jako sposób na wykrycie zależności partnera od firm w niekorzystnej sytuacji finansowej lub obecności członków zarządu w firmach o niepewnej kondycji.

W przypadku nowych projektów i wspólnych przedsięwzięć ważne są informacje o firmach i sektorach, które umożliwiają tworzenie pełnych analiz rynkowych, ułatwiają poszukiwanie analogicznych przedsięwzięć z przeszłości i ocenę ich wyników przed wdrożeniem opracowywanego rozwiązania. Nawiązanie współpracy np. z InfoCredit oznacza uzyskanie dostępu do tak szerokiego spektrum narzędzi informacyjnych służących analizie firm partnerskich oraz ich otoczenia rynkowego. Zwiększa to transparentność obrotu gospodarczego i niweluje ryzyko podejmowania błędnych decyzji biznesowych.

Network Magazyn: Bardzo dziękujemy za rozmowę, a przede wszystkim za pomoc w przygotowaniu raportu.

Raport „Wyniki finansowe firm MLM w Polsce” uzupełniony o dane za rok 2009 opublikujemy w najbliższym wydaniu drukowanego „Network Magazynu” (nr 26, luty 2011).

O InfoCredit:


InfoCredit od ponad 20 lat gromadzi i przetwarza szczegółowe dane finansowe na temat polskich firm. Misją firmy jest ciągłe zwiększanie transparentności obrotu gospodarczego poprzez dostarczanie przedsiębiorstwom wiarygodnych danych ekonomiczno-finansowych. Oferta InfoCredit zawiera: raporty handlowe Quick Report (www.quickreport.pl), bazy danych finansowych (TEGIEL, Amadeus), analizy branżowe i grupy porównawcze oraz raporty i bazy na zamówienie. Dostarczone przez InfoCredit informacje umożliwiają m.in.: weryfikację sytuacji finansowej partnerów biznesowych, analizę rynku i konkurencji wybranej branży i tworzenie różnego rodzaju modeli analitycznych oraz grup porównawczych.

Mogą Cię również zainteresować