Cudzoziemcy w Polsce i UE według Eurostatu

przez Marta Walasik-Sałek
104

Polska, obok Litwy i Słowacji, należy do państw Unii Europejskiej, w których mieszka najmniejszy odsetek obcokrajowców. Według danych opublikowanych w najnowszym raporcie Eurostatu, w Polsce mieszka 45,5 tys. cudzoziemców, co stanowi 0,1% mieszkańców kraju.

źródło: www.sxc.hu
źródło: www.sxc.hu

Średnia dla całej Unii Europejskiej wynosi 6,5 % populacji z czego 4% mieszkańców stanowią osoby urodzone poza obszarem Unii Europejskiej. Osoby, które mieszkają w innym państwie niż kraj pochodzenia, stanowią w UE 9,4% populacji.

Z raportu Eurostatu wynika, że w Unii Europejskiej są państwa cieszące się zdecydowanie większym zainteresowaniem ze strony imigrantów. Tylko w 5 krajach spośród 27 należących do UE mieszka 75% wszystkich obywateli, których miejscem pochodzenia jest inne państwo. Do tych państw należą: Niemcy (obywatele zagraniczni stanowią 7,1 mln osób, czyli 9% ogółu ludności), Hiszpania (5,7 mln, co stanowi 12% populacji), Wielka Brytania (4,4 mln – 7% populacji), Włochy (4,2 mln – 7% populacji) oraz Francja (3,8 mln, co odpowiada 6% mieszkańców kraju). Na drugim biegunie są Polska, Litwa i Słowacja, które wśród mieszkańców mają w Unii Europejskiej najmniejszy odsetek imigrantów. Dodatkowo w raporcie podkreślono, że największy odsetek obywateli zagranicznych w stosunku do ogółu ludności danego państwa odnotowano w mniejszych państwach wspólnoty. Należą do nich: Luksemburg (43% ogółu ludności), Łotwa (17%), Estonia oraz Cypr (po 16%).

– Raport Eurostatu w przejrzysty sposób ukazuje jak bardzo zróżnicowane są poszczególne kraje Unii Europejskiej pod względem ilości zamieszkujących je obcokrajowców. Wynikają z tego konkretne wyzwania jakie stoją przed poszczególnymi państwami jeżeli chodzi o integrację osób pochodzących z różnych regionów świata, a co za tym idzie zupełnie odmiennych kultur. Należy zwrócić uwagę, że ponad 75% obcokrajowców przebywających na terenie Unii Europejskiej zostało przyjętych przez zaledwie 5 państw. Są to kraje, które mają bardzo bogate doświadczenia dotyczące polityki migracyjnej. Mechanizmy i rozwiązania przez nie opracowane są wnikliwie analizowane przez państwa wspólnoty, które dopiero próbują zdefiniować swoją politykę migracyjną. Polska wciąż jest krajem, w którym przebywa stosunkowo niewielki odsetek osób urodzonych poza granicami naszego kraju, ale nie mam wątpliwości, że ta sytuacja w najbliższych latach będzie się zmieniać. Należy także pamiętać o tym, że dane Eurostat nie obejmują migrantów krótkookresowych, których już teraz mamy w Polsce około 100 tysięcy każdego roku. Z tego też powodu realizujemy projekt „Praktyki Integracji. Wypracowanie Metod i Narzędzi do Oceny Skuteczności Polityki Integracyjnej”, którego głównym celem jest wypracowanie mechanizmów integracji imigrantów na podstawie doświadczeń innych krajów. Ważnym punktem projektu jest także pomoc w stworzeniu polityki integracyjnej, która będzie opierać się na koordynacji działań wszystkich zaangażowanych w nią instytucji, niezależnie czy są to organizacje pozarządowe czy instytucje państwowe – powiedział Mirosław Bieniecki, koordynator ds. zespołu ekspertów monitorującego postępy w polityce integracyjnej w Caritas Polska.

Z raportu Eurostatu wynika także, że średnia wieku obywateli zagranicznych mieszkających w Unii Europejskiej jest znacznie niższa od średniej wieku obywateli państw należących do UE i wynosi 34,4 lata w porównaniu z wiekiem obywateli wspólnoty, wynoszącym 41,5 lat. 40% populacji zagranicznej w Unii Europejskiej stanowią obywatele innego państwa członkowskiego. Największy udział mieszkańców będących obywatelami któregoś z państw UE, a nie będących obywatelami państwa w którym mieszkają, został odnotowany w Luksemburgu (86%), Irlandii (80%), Belgii (68%) i na Cyprze (66%).

Pełny raport Eurostatu można pobrać w tym miejscu.

Mogą Cię również zainteresować