Marketing sieciowy na przykładzie firmy X

przez Piotr Hoffmann

Do jednego z najbardziej poczytnych działów naszego portalu – BAZA WIEDZY, dodaliśmy dzisiaj nową pracę licencjacką o biznesie sprzedaży bezpośredniej i marketingu sieciowego. Pracę napisał i obronił w WSB Dąbrowa Górnicza Adam Orawski…

Adam OrawskiAdam Orawski

Praca licencjacka Adama Orawskiego jest zatytułowana „Marketing sieciowy na przykładzie firmy X”. Jej promotorem była dr Angelika Pabian, a autor napisał ją i obronił w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej na kierunku zarządzanie, w wydziale nauk stosowanych, specjalność marketing i zarządzanie sprzedażą, forma kształcenia I stopnia, forma studiów – stacjonarne.

Publikacja jest bardzo interesująca. Zawiera wiele ciekawych spostrzeżeń i elementów popartych mocnymi dowodami, badaniami własnymi, więc polecamy zapoznać się z nią dogłębnie, a nawet wykorzystywać w swojej pracy – choćby podczas rozmów rekrutacyjnych.  Oto ciekawy fragment ww. pracy:

„Zaproszeni do badania partnerzy marketingu sieciowego niemalże zgodnie przyznali, że z roku na rok rośnie liczba osób zainteresowanych pracą w strukturach MLM. 93,35 % osób stwierdziło, że w ostatnich latach można zaobserwować rosnącą popularność tej formy zatrudnienia, a tylko 6,7%, że nie dostrzega takiej tendencji.

Kolejne pytanie miało na celu określenie czy dla partnerów ma znaczenie, z którą z firm sektora MLM współpracują czy też jest to mało istotne przy dokonywaniu wyboru. Ankietowani mieli więc za zadanie wskazać czy jest to czynnik kluczowy czy też nie. Mając trzy podpowiedzi do wyboru, respondenci odpowiadali w sposób następujący (…). 80% respondentów zadeklarowało, że fakt z jaką firmą podejmują współpracę jest kluczowy, zaś 20% – że jest on niekoniecznie ważny. Nikt jednak nie stwierdził, że to z jaką firmą się współpracuje nie ma żadnego znaczenia, co jest spowodowane tym, że każda z firm funkcjonujących w sektorze MLM ma podobny model dystrybucji i budowania struktur.

Kolejne pytania ankiety dotyczyły przesłanek, którymi w opinii partnerów marketingu sieciowego kierują się osoby zainteresowane pracą w strukturach sieciowych. Pierwsze z nich miało na celu ustalenie w jakim stopniu ważny jest plan marketingowy danej firmy. Respondenci zostali więc zapytani czy jest to czynnik kluczowy przy wyborze firmy z sektora MLM czy też nie (…).

Niemalże wszyscy ankietowani uważają, że plan marketingowy firmy działającej w branży MLM jest czynnikiem kluczowym i osoby chcące podjąć współpracę kierują się jego kształtem i założeniami przy wyborze. Tak spoglądający na tę kwestię respondenci tworzą grupę stanowiącą 90% ogółu ankietowanych. Tylko 7% respondentów twierdzi natomiast, że plan marketingowy firmy niekoniecznie jest istotny w procesie podejmowania decyzji o współpracy, 3% zaś w ogóle uważa go za nieistotny, nie mający żadnego wpływu przy podejmowaniu współpracy.

Następnie zapytano respondentów o kolejny z czynników, który może wpływać na wybór firmy i kształt współpracy. Mieli oni więc za zadanie wskazać czy w ich mniemaniu fakt obecności centrali danej firmy MLM na terenie Polski jest istotny czy też nie. Mogli wybrać jedną z trzech możliwych podpowiedzi.

Największa część ankietowanych, bo aż 63,3% stwierdziła, że fakt obecności centrali firmy na terenie kraju jest bardzo istotny przy współpracy z firmą MLM. 30% ankietowanych określiła go natomiast jako „istotny”, a 3,7% jako „niezbyt istotny”. Byli również partnerzy, którzy wskazali, że dla nich nieistotne jest czy firma, z którą się współpracuje ma czy nie ma swojej centrali w Polsce. Stanowili oni jednak tylko 3% ogółu wszystkich zapytanych osób.

Następnie respondenci zostali poproszeni o określenie w jakim stopniu fakt obecności zaplecza technicznego na terenie Polski jest istotny przy współpracy z daną firmą sektora MLM. Okazało się, że możliwość łatwego dostępu do zaplecza technicznego na terenie Polski ma duże znaczenie w przebiegu współpracy z firmami sektora MLM. Ponad połowa ankietowanych, bo aż 60% stwierdziła nawet, że jest to czynnik bardzo istotny, który wpływa na dobrą relację i owocną współpracę z firmą. 36,7 % partnerów biorących udział w badaniu określiło ten wpływ jako istotny, a 3,3% jako niezbyt istotny. Nikt nie wskazał jednak, że jest to całkowicie bez znaczenia i nie ma żadnej wartości w przebiegu współpracy.”

Polecamy zapoznać się z tą nader ciekawą i pouczającą pracą w całości. Pobrać można ją w tym miejscu: Prace Naukowe i Dyplomowe. W ten sposób w naszym dziale BAZA WIEDZY znajdują się już do przeczytania i analizy następujące publikacje:

 1. Dr Alina Warzecha – „Niechciane dziecko współczesnej ekonomii. Przedsiębiorstwa w ramach MLM”.
 2. Dr Alina Warzecha – „Przedsiębiorstwo MLM. Cząstka globalnej sieci”.
 3. Robert Pieciułko – „Marketing sieciowy jako kanał dystrybucji na przykładzie firmy FM GROUP”.
 4. Mieszko Mąkowski – „Znaczenie narzędzi internetowych stosowanych do rekrutacji w marketingu sieciowym na przykładzie firmy FM GROUP”.
 5. Dr Alina Warzecha/mgr Piotr Vogelgesang – „Nowa forma przedsiębiorczości w gospodarce rynkowej – przedsiębiorstwo marketingu wielopoziomowego”.
 6. Dr Alina Warzecha – „Samozatrudnienie kobiet w network marketingu”.
 7. Joanna Górska – „Motywowanie i jego rola w multi level marketingu”.
 8. Bartosz Wojnarowski – „Czynniki warunkujące dynamiczny rozwój korporacji transnarodowych sektora DS/MLM”.
 9. Dominika Szkudlarek – „Wykorzystanie i znaczenie struktury sieciowej jako nowoczesnego systemu dystrybucji na rynkach międzynarodowych na przykładzie FM Group World”.
 10. Judyta Przybyła – „Formy przychodów uzyskiwane przez przedsiębiorstwa MLM na przykładzie FM GROUP”.
 11. Magdalena Malinowska – „Wynagradzanie za efekty pracy na przykładzie przedsiębiorstwa FM GROUP Polska”.
 12. Ewa Szczepaniak – „MLM jako forma biznesu oparta na sprzedaży bezpośredniej. Polska na tle wybranych krajów Europy i świata”.
 13. Kamil Michno – „Marketing wielopoziomowy jako sposób na budowanie biznesu w czasach kryzysu na przykładzie polskiej firmy FM GROUP”.
 14. Justyna Gościewska – „Przedsiębiorczość kobiet w marketingu sieciowym”.
 15. Adam Orawski – „Marketing sieciowy na przykładzie firmy X”.

Życzymy przyjemnej lektury!

BAZA WIEDZY – PRACE NAUKOWE I DYPLOMOWE

Mogą Cię również zainteresować