Wybrano najlepsze prace dyplomowe na temat sprzedaży bezpośredniej

przez (Źródło: PSSB)
1591 odsłony

Następnie przewodniczący stwierdził, że do konkursu zostały zakwalifikowane 2 prace magisterskie i 1 praca licencjacka oraz że wszystkie te prace spełniają kryteria formalne, określone w regulaminie konkursu.

Następnie przewodniczący stwierdził, że do konkursu zostały zakwalifikowane 2 prace magisterskie i 1 praca licencjacka oraz że wszystkie te prace spełniają kryteria formalne, określone w regulaminie konkursu. Po dokonaniu oceny prac uczestniczących w konkursie jury postanowiło:

 1. I nagrodę w wysokości 5.000 zł przyznać pani Agacie Pelc za pracę magisterską pt.: „Proces tworzenia wartości. Analiza przypadku – Herbalife Ltd.”
 2. II nagrodę w wysokości 3.000 zł przyznać pani Marice Kośka za pracę magisterską pt.: „Problemy rozwoju marketingu logistycznego artykułów kosmetycznych na przykładzie firmy FM Group Polska”
 3. III nagrodę w wysokości 2.000 zł przyznać pani Gabrieli Lis za pracę licencjacką pt.: „Wpływ zmiany systemu wynagradzania na motywację do pracy na przykładzie firmy Oriflame”.

Regulamin konkursu
Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej (PSSB)
na najlepszą pracę licencjacką lub magisterską na temat sprzedaży bezpośredniej

 1. Organizatorem konkursu jest Polskie Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej (PSSB) z siedzibą w Warszawie, 02-495, przy ul. Bohaterów Warszawy 2, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
  KRS 18216.
 2. Uczestnikami konkursu mogą być studenci wyższych uczelni – autorzy prac licencjackich lub magisterskich, których tematyka jest związana – bezpośrednio lub pośrednio – z branżą sprzedaży bezpośredniej w Polsce (i na świecie), działalnością przedsiębiorstw sprzedaży bezpośredniej lub sprzedawców bezpośrednich.
 3. Zgłoszenia do konkursu mogą składać zarówno studenci-autorzy ww. prac, jak i ich opiekunowie czy promotorzy.
 4. Do konkursu można zgłaszać jedynie prace ukończone i zaakceptowane przez opiekunów, promotorów lub odpowiednie władze uczelni.
 5. Termin zgłaszania prac do konkursu upływa 31 grudnia każdego roku.
 6. Prace należy składać w formie drukowanej i elektronicznej w Biurze PSSB, ul. Bohaterów Warszawy 2, 02-495 Warszawa, e-mail: [email protected] Do zachowania terminu wskazanego w pkt 4 wystarczy przedłożenie pracy w jednej z przewidzianych form.
 7. Prace zgłoszone do konkursu będą oceniane przez jury, w skład którego będą wchodzili: dwaj przedstawiciele PSSB, dwaj reprezentanci środowiska naukowego wybrani przez PSSB oraz administrator kodeksu sprzedaży bezpośredniej PSSB lub wskazana przez niego osoba.
 8. Skład osobowy jury może zmieniać się co roku. Regulamin pracy jury i kryteria merytoryczne oceny prac mogą ulegać zmianie każdego roku, muszą jednak być udostępnione wszystkim uczestnikom konkursu.
 9. Wyniki konkursu będą ogłaszane do 31 marca każdego roku.
 10. Jury może każdorazowo przyznać dwie nagrody:………. nagrodę I   – 7.000 PLN ………nagrodę II  – 4.000 PLN
 11. Jury może nie przyznać pierwszej nagrody, przyznać dwie równorzędne pierwsze albo drugie nagrody, w zależności od poziomu zgłoszonych prac, odpowiednio modyfikując wartość nagród w ramach ogólnego limitu 11.000 PLN. Ponadto jury może przyznać dodatkowe nagrody pieniężne lub rzeczowe, zwłaszcza w przypadku,  gdy do konkursu zgłoszona zostanie duża liczba prac.
 12. Kwota nagrody będzie przekazana na konto bankowe wskazane przez laureata po dokonaniu odpowiednich potrąceń z tytułu zobowiązań publicznoprawnych, zwłaszcza 10% podatku dochodowego od osób fizycznych.
 13. Poprzez zgłoszenie pracy do konkursu uczestnik:
 • oświadcza, że przysługują mu prawa autorskie do zgłoszonej pracy oraz praca ta nie narusza praw osób trzecich,
 • w przypadku naruszenia przez pracę praw osób trzecich zwolni PSSB z odpowiedzialności z tego tytułu i naprawi powstałą szkodę,
 • w przypadku przyznania mu nagrody udziela PSSB, bez dodatkowego wynagrodzenia, niepodlegającej wypowiedzeniu bezterminowej niewyłącznej licencji do wykorzystania nagrodzonej pracy w celach i w czasie wybranym przez stowarzyszenie,
 • licencja obejmuje w szczególności zwielokrotnianie nagrodzonej pracy w całości lub fragmentach dowolną techniką, w tym drukiem lub techniką cyfrową, wprowadzenie kopii do obrotu oraz rozpowszechnianie innym sposobem (np. radio, TV, internet).

(Źródło: PSSB)

Mogą Cię również zainteresować