Zmiany w przekazywaniu 1% podatku

Z dniem 1 stycznia 2011 roku zaczną obowiązywać nowe zasady dotyczące przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego – podała „Gazeta Podatkowa”.


Zmiany te znajdą zastosowanie zarówno w odniesieniu do podatników opłacających podatek na podstawie ustawy o pdof, jak i korzystających z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym. Chociaż wejdą one w życie z nowym rokiem, będą miały zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2010 r. Oznacza to, że będziemy się nimi posługiwali już w zeznaniach rocznych za 2010 r.

Jako najistotniejszą zmianę „Gazeta” wskazuje skrócenie terminu na złożenie korekty zeznania, w której można wnioskować o przekazanie 1%, z dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania, do jednego miesiąca. Ponadto podatek będący podstawą obliczenia 1% podatku traktowany będzie jako zapłacony w pełnej wysokości również wtedy, gdy zaległość podatkowa z tego tytułu nie przekroczy wysokości trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez Pocztę Polską za polecenie przesyłki listowej.

Wskazując wybraną przez siebie organizację pożytku publicznego podatnik nie będzie już zobowiązany podawać jej nazwy – wystarczy, że poda jej numer wpisu do KRS. Organizacje pożytku publicznego szybciej niż dotychczas będą otrzymywały pieniądze z 1%. Od 2011 r. naczelnicy urzędów skarbowych będą obowiązani przekazywać kwoty 1% podatku na rachunek bankowy organizacji już w okresie od maja do lipca roku następującego po roku podatkowym, za który składane będzie zeznanie podatkowe.

Od nowego roku możliwość przekazania 1% podatku zyskają również podatnicy objęci ograniczonym obowiązkiem podatkowym, którzy składać będą zeznania podatkowe w trakcie roku podatkowego. Będą oni mogli wskazać w zeznaniu organizację pożytku publicznego z wykazu organizacji prowadzonego przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, określonego za poprzedni rok podatkowy.

Mogą Cię również zainteresować