Nowe wieści dla biznesu

przez Marek Wyrzychowski
485 odsłony

19.10.2008:Nowe wieści dla biznesu Od września br. obowiązują nowe przepisy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Wybrane postanowienia nowej ustawy:
1. Jednym z istotnych praktycznych postanowień jest możliwość zawieszenia działalności gospodarczej.

Wybrane postanowienia nowej ustawy:

 1. Jednym z istotnych praktycznych postanowień jest możliwość zawieszenia działalności gospodarczej. To prawo szczególnie dotyczy wielu osób pracujących w szeroko pojętej komunikacji marketingowej, freelancerów, a także osób świadczących pracę na zasadzie kontraktów. Firma jednoosobowa może zawiesić wykonywanie prowadzonej działalności gospodarczej na okres od 1 do 24 miesięcy. Spółki cywilne, pod warunkiem dokonania tej czynności przez wszystkich wspólników, zyskują identyczne uprawnienie. Zawieszenie będzie następowało na wniosek składany w organie ewidencyjnym. Zawieszony przedsiębiorca nie będzie mógł wykazywać bieżących dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Zyska natomiast prawo m.in.: do wykonywania czynności koniecznych do zachowania i zabezpieczenia źródła dochodu, do przyjmowania należności, do zdobywania własnych środków trwałych i – co bardzo ważne – do osiągania przychodów finansowych, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem.
W czasie zawieszenia działalności przedsiębiorca nie musi płacić zaliczek na podatek dochodowy oraz składać deklaracji VAT. Nie musi również opłacać składek na ubezpieczenie rentowe i emerytalne. Samo zawieszenie jest zwolnione z opłat.

 2. Inna istotna zmiana dotyczy tzw. kwestii wiążącej interpretacji. Przedsiębiorca będzie mógł składać w organach administracji wnioski o wykładnię przepisów w jego indywidualnej sprawie. Interpretacje mogą dotyczyć przepisów podatkowych i związanych z ubezpieczeniem społecznym. Taka interpretacja będzie mogła dotyczyć teraźniejszości, ale także rozciągać się na przyszłość, a kosztować ma 40 zł. 

 3. Według nowego prawa administracja publiczna nie będzie mogła odmówić przyjęcia od przedsiębiorcy niekompletnych dokumentów, dotyczących spraw podatkowych czy z zakresu ubezpieczeń społecznych. Nie będzie mogła również żądać przedłożenia dokumentów, których przygotowanie nie wynika z odrębnych przepisów prawa.

4. Inna ważna zmiana będzie miała charakter systemowy. Chodzi o domniemanie prawne dotyczące sytuacji sporu między przedsiębiorcą a organami podatkowymi i ubezpieczeniowymi. Dotychczas, w sytuacji spornej przedsiębiorca musiał dowodzić, że działał zgodnie z prawem. Teraz obowiązywać będzie domniemanie, według którego przedsiębiorca działa zgodnie z literą prawa, a ciężar dowodu będzie spoczywał na urzędzie, który uzna, że jest inaczej.

Nowe prawo ma stanowić o poprawie jakości prowadzenia biznesu – wie to każdy, kto taką działalność poważnie planuje lub prowadzi. Pozostaje tylko pytanie: dlaczego rząd o tym nie mówi? Dlaczego wciąż słyszymy o święcie trzech króli czy kolejnych – jak to ujęła nie dawno jedna z niemieckich gazet – kłótniach dwóch kogutów w jednym kurniku?

Przedsiębiorcy stracą przywileje?

Limity podatkowe na rok 2009 będą zdecydowanie niższe od tych ustalonych na obecny rok – wszystko przez silnego złotego. Limity ustawowo określone są w euro, a przelicza się je po średnim kursie NBP z dnia pierwszego października. W tym roku kurs przeliczeniowy wyniósł 3,3775 w porównaniu do kursu 3,7680 z 1 października 2007 jest niekorzystny dla małych przedsiębiorców.

Silna złotówka daje się we znaki nie tylko eksporterom. Zgodnie z ustawą o VAT: przedsiębiorca jest małym podatnikiem, jeżeli wartość sprzedaży jaką osiągnął w poprzednim roku podatkowym, wraz z podatkiem nie przekroczyła 800 tys. euro. W roku 2009 limit ten wyniesie 2 702 tys. zł, czyli o 312 tys. mniej niż w roku poprzednim.

Odetchnąć z ulgą mogą mali przedsiębiorcy – z podatku VAT zwolnieni są podatnicy, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku kalendarzowym 50 tys. zł. Zapis ten wszedł w życie 01.01.2008 roku, więc ci którzy w roku 2007 nie przekroczyli limitu 10 tys. euro w przyszłym roku podlegać będą korzystniejszemu zapisowi w walucie polskiej.

Pozostają jeszcze limity przewidziane w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Podatnicy (samodzielni lub spółki) opłacają ryczałt jeżeli w roku podatkowym uzyskali przychód z działalności nieprzekraczający 150 tys. euro. Zgodnie z zadanym kursem limit ten równy jest 506 625 zł, w porównaniu do 565 200zł rok wcześniej.

(Marek Wyrzychowski)

Mogą Cię również zainteresować