Zielona Księga

364 odsłony

W związku z poszukiwaniem rozwiązań w zakresie prawa umów, mających na celu ułatwienie konsumentom i przedsiębiorcom funkcjonowanie na jednolitym rynku, Komisja Europejska przyjęła „Zieloną Księgę”, która zawiera założenia dotyczące zwiększenia spójności prawa umów.


Poinformowała o tym PKPP Lewiatan: „Do 31 stycznia 2011 r. potrwają konsultacje publiczne w sprawie tego dokumentu. Wiceprzewodnicząca Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości, zaprosiła konsumentów i przedsiębiorców ze wszystkich 27 państw członkowskich do aktywnego udziału w konsultacjach publicznych komisji w sprawie ujednolicenia prawa umów. Zaznaczyła także, iż celem zielonej księgi jest doprowadzenie do sytuacji, w której konsumenci prowadzący interesy z zagranicznymi przedsiębiorcami będą się czuli równie bezpiecznie, jak we własnym kraju. Konkludowała, iż nadszedł moment, aby wykonać krok milowy w kierunku bardziej europejskiego prawa umów.” – czytamy w biuletynie.

Obecnie zarówno konsumenci, jak również przedsiębiorcy napotykają na liczne trudności w transgranicznych stosunkach handlowych, ponieważ muszą przestrzegać różnego prawa umów w każdym z 27 państw członkowskich UE. Z badań wynika, iż jedynie 8 % konsumentów dokonuje zakupów przez internet w innych państwach członkowskich. Ponadto 61% transakcji transgranicznych nie dochodzi do skutku, ponieważ sprzedawcy odmawiają sprzedaży do kraju konsumenta. Dotyczy to zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorców, którzy stanowią prawie 99% wszystkich przedsiębiorstw w UE. Przyczynę ograniczeń w handlu między podmiotami różnych państw stanowią w dużej mierze bariery o charakterze prawnym. Podmioty te bardzo często nie mają znajomości obowiązujących w danym państwie przepisów prawnych, co prowadzi do niepewności. Ponadto stosowanie przepisów różnych państw często prowadzi do dodatkowych kosztów transakcyjnych, chociażby ze względu na konieczność dostosowywania warunków umownych i polityki handlowej lub uzyskania tłumaczenia przepisów. To zaś utrudnia małym i średnim przedsiębiorcom rozszerzenie działalności na rynki zagraniczne.

W celu ograniczenia wymienionych barier Komisja Europejska przedstawiła ww. „Zieloną Księgę”, której celem jest zagwarantowanie wyższej pewności prawnej dla przedsiębiorców i prostszych przepisów dla konsumentów. Rezultaty konsultacji powinny umożliwić Komisji opracowanie wniosków do 2012 r.
Przyjęta przez Komisję „Zielona Księga” w sprawie możliwości politycznych w zakresie postępów w kierunku ustanowienia europejskiego prawa umów dla konsumentów i przedsiębiorstw zawiera następujące propozycje rozwiązań:

1. Opublikowanie w internecie (niewiążących) wzorcowych zasad dotyczących umów, które można by wykorzystywać na jednolitym rynku europejskim.

2. Zestaw narzędzi dla unijnych prawodawców (wiążący lub niewiążący), które mogliby wykorzystywać, przyjmując nowe akty prawne, aby zapewnić lepsze i bardziej spójne przepisy.

3. Zalecenie w sprawie prawa umów, które wzywałoby wszystkie państwa członkowskie UE do włączenia europejskiego prawa umów do krajowych systemów prawnych, tym samym naśladując po części przykład Stanów Zjednoczonych, w których 49 z 50 stanów dobrowolnie przyjęło jednolity kodeks handlowy.

4. Fakultatywne europejskie prawo umów, które mogłoby być wybierane przez konsumentów i przedsiębiorstwa, jako prawo właściwe dla ich stosunków handlowych. To opcjonalne prawo mogłoby stanowić alternatywę dla obowiązującego prawa umów i byłoby dostępne we wszystkich językach. Mogłoby mieć zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do umów transgranicznych lub zarówno do umów transgranicznych, jak i krajowych. Musiałoby ono gwarantować wysoki poziom ochrony konsumentów i pewność prawną przez cały czas obowiązywania umowy.

5. Harmonizacja krajowych systemów prawa umów za pomocą dyrektywy UE.

6. Pełna harmonizacja krajowych systemów prawa umów za pomocą rozporządzenia UE.

7. Utworzenie europejskiego kodeksu cywilnego, który zastąpiłby wszystkie krajowe przepisy dotyczące umów.

8. Podsumowując, podjęte przez Komisję działania mają na celu zlikwidowanie utrudnienia na jednolitym rynku, aby pobudzić wzrost gospodarczy.

Pomysł fakultatywnego europejskiego prawa umów poparł Parlament Europejski, uchwalając rezolucję z dnia 25 listopada 2009 r. Mario Monti, były komisarz ds. rynku wewnętrznego i konkurencji w swoim sprawozdaniu na temat jednolitego rynku z dnia 9 maja 2010 r. również opisał korzyści, jakie fakultatywny system przyniósłby konsumentom i przedsiębiorcom.

Mogą Cię również zainteresować