Działalność nierejestrowana A.D. 2021. Nowe udogodnienie dla MLM

przez Maciej Maciejewski

Dokładnie dwa lata temu opublikowaliśmy bardzo ciekawy materiał na temat nowej formy prowadzenia biznesu – działalność nierejestrowana. To niezmiernie interesujące rozwiązanie dla wielu osób, które chcą budować swój biznes MLM korzystając z całkiem nowego systemu, opartego o preferencyjne warunki powodujące ponoszenie przez przedsiębiorcę znacznie mniejszych kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (podatki i ZUS). Dziś znów analizujemy temat i wzbogacamy go o najnowsze, aktualne informacje.

źródło: Pixabay

Mowa o artykule „Działalność nierejestrowana. Nowe udogodnienie dla MLM”, który opublikowaliśmy w styczniu 2019 roku. Ponieważ od kilku tygodni bardzo wielu Czytelników pyta nas o prawny, aktualny stan tego zagadnienia w Polsce, postanowiliśmy wszystko sprawdzić u źródła. Materiał sprzed roku skonsultowaliśmy kilka dni temu z ministerstwem finansów. Zapytaliśmy, czy w kwestii działalności nierejestrowanej nic się nie zmieniło w opisanych przez nas zasadach i czy ten model cały czas funkcjonuje w takiej formie. Oto komentarz, który otrzymaliśmy z wydziału prasowego biura komunikacji i promocji w ministerstwie finansów:

„Panie Redaktorze, przesyłamy informacje dotyczące zmian przepisów, odnośnie opublikowanego przez Państwa w 2019 roku artykułu o działalności nierejestrowanej. W kwestii fragmentu artykułu „(…) Dodatkowo dla celów ewidencyjnych rejestr sprzedaży może zawierać dane nabywcy. Natomiast podatnik VAT, aby prawidłowo dokonywać rozliczeń z tytułu podatku VAT, powinien posiadać NIP. W razie jego braku osoba prowadząca działalność nierejestrowaną powinna wystąpić o jego wydanie poprzez złożenie w urzędzie formularza NIP-2. (…)”.

Informacje zawarte w cytowanym drugim zdaniu są poprawne. Natomiast w zdaniu trzecim znajduje się błąd. NIP-2 nie dotyczy osób fizycznych. Dla osób fizycznych wykonujących działalność, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, z późn. zm.) przeznaczony jest formularz NIP-7.

Odnośnie fragmentu artykułu „Przychody uzyskane z prowadzenia działalności nierejestrowanej są wykazywane dopiero w zeznaniu rocznym podatnika, które składane jest na formularzu PIT-36, w części „Inne źródła”, ponieważ przychody te są opodatkowane na zasadach ogólnych na podstawie skali podatkowej (18%, a od nadwyżki 85 525 zł – 32%).” – fragment ten wymaga aktualizacji.

Przychody z działalności nierejestrowej należy wykazywać w zeznaniu PIT-36 w części E.1. Dochody i straty podatnika w wierszu 9. Działalność nierejestrowana, określona w art. 20 ust. 1ba ustawy (poz. 111 – 114). Zaktualizować należy również stawkę podatku, która uległa obniżeniu z 18% na 17%.

Odnośnie kwestii dotyczących podatku VAT – ewidencja zawiera identyfikator podatkowy NIP podatnika. Ponadto ewidencja zawiera dane z faktur dokumentujących dokonanie przez podatnika czynności podlegających opodatkowaniu, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i pkt 7 lit. a i b oraz z faktur lub innych dokumentów związanych z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu, o których mowa w ust. 1 pkt 3–5 i pkt 7 lit. c–e:

  • numer, za pomocą którego nabywca, dostawca lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, zapisywany poprzez wyodrębnienie kodu kraju oraz kodu cyfrowo- literowego,
  • imię i nazwisko lub nazwę nabywcy, dostawcy lub usługodawcy, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 7 lit. b,
  • numer odpowiednio faktury lub dokumentu albo faktury korygującej,
  • datę wystawienia odpowiednio faktury lub dokumentu albo faktury korygującej,
  • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury.

W związku z powyższym ewidencja zawiera NIP podatnika oraz może zawierać dane nabywcy.”

Tak więc kochani wszystko nadal działa. Zmianie uległy tylko drobne kwestie papierologiczne, z którymi każda księgowa sprawnie sobie poradzi. A w razie nie korzystania z księgowości zawsze w temacie rozliczeń można się poradzić w samym urzędzie. Moim zdaniem jest to bardzo dobre rozwiązanie dla każdej osoby, która w systemie MLM startuje i nie chce jeszcze rezygnować z innego źródła dochodu, np. pracy na etacie. W roku 2021 kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi 2800 zł brutto co oznacza, że działalność nierejestrowana może być prowadzona do limitu przychodów w wysokości 1400 zł brutto. Zatem każdy, kto w systemie network marketing generuje prowizje w wysokości do 1400 zł brutto i nie prowadził zwykłej działalności gospodarczej przez ostatnich 60 miesięcy, może skorzystać z tej propozycji. Do dzieła!

Mogą Cię również zainteresować