Przedsiębiorczość kobiet w marketingu sieciowym

przez Marek Wyrzychowski

Do jednego z najbardziej poczytnych działów naszego portalu – BAZA WIEDZY, dodaliśmy dzisiaj nową pracę magisterską o biznesie sprzedaży bezpośredniej i marketingu sieciowego. Pracę napisała i obroniła na piątkę Justyna Gościewska.

źródło: Flickr.comźródło: Flickr.com

To są najprzyjemniejsze listy jakie przychodzą do naszej redakcji: „W załączniku przesyłam obronioną pracę magisterską na Uniwersytecie w Białymstoku. Praca została obroniona na ocenę bardzo dobrą pod kierunkiem prof. dr hab. Renaty Przygodzkiej. Z wielką przyjemnością wyrażam zgodę na jej bezpłatne udostępnienie na państwa portalu w zakładce „Prace Naukowe i Dyplomowe”. Więc po pierwsze dziękujemy za kolejny, świetny materiał o branży, a po drugie gratulujemy autorce bo obronić tak trudny temat na piątkę to niewątpliwie sukces – naukowy i zawodowy.

„Mam również głęboką nadzieję, że zamieszczenie mojej pracy na państwa portalu przyczyni się do wzrostu świadomości i wiedzy z zakresu systemu sprzedaż bezpośrednia i marketing sieciowy wśród internautów” – napisała nam Justyna Gościewska.

Justyna GościewskaJustyna Gościewska

Praca magisterska Justyny Gościewskiej jest zatytułowana „Przedsiębiorczość kobiet w marketingu sieciowym” i jest bardzo interesująca. Zawiera wiele ciekawych spostrzeżeń i elementów popartych mocnymi dowodami, badaniami własnymi, więc polecamy zapoznać się z nią dogłębnie, a nawet wykorzystywać w swojej pracy – choćby podczas rozmów rekrutacyjnych.  Tym bardziej, iż rekomenduje ona przeniesienie rozwiązań stosowanych w MLM do biznesu tradycyjnego. 

A oto ciekawy fragment ww. pracy: „W tym przypadku, już ten niewielki odsetek ankietowanych, wskazuje na swoistą tendencję wzrostową popularności oraz zaufania do sprzedaży dokonywanej za pośrednictwem sieci, a także odzwierciedla mimo wszystko innowacyjny charakter i skłonności rozwojowe branży. Coraz więcej Pań decyduje się na uczestnictwo w sieci z różnych pobudek, będąc jednocześnie stałymi klientkami reprezentowanych przez siebie firm. Działalność w ramach marketingu sieciowego daje bowiem oprócz alternatywnej formy zarobkowania, również dużo więcej możliwości oraz profitów (o czym za chwilę).

Z rosnącego branżą zainteresowania, korzystają przede wszystkim nowe firmy, wprowadzając tym samym na rynek coraz nowsze marki oraz produkty. Jak się jednak okazuje, zdobywanie informacji na temat możliwości podejmowania działalności w ramach MLM oraz uzyskiwania z tego źródła dodatkowych dochodów, nie jest zazwyczaj wynikiem celowych działań, dotyczących poszukiwania alternatywnych form zatrudnienia. W dużej mierze odbywa się ono w sposób przypadkowy, w trakcie prywatnych rozmów (co jest też elementem strategii sprzedażowej w MLM).

Jako główne źródło informacji na temat marketingu sieciowego, uczestniczki analizowanego badania – 90,2% Pań, wskazują właśnie swoich znajomych. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż wymieniając inne źródła tej wiedzy, dwie osoby tj. dodatkowe 4% ankietowanych, przyznało, że informacje te otrzymały od swojego partnera (1 osoba), bądź od rodziny (1 osoba). Wyłącznie jedna osoba, tj. 2% respondentek, wskazało internet jako nośnik wyżej wymienionych informacji, zaś żadna z osób nie dowiedziała się o potencjale systemu MLM z mediów tradycyjnych (prasa, telewizja, radio). Jako inne źródła tych informacji Panie wymieniły również osobę, która działała w branży, zaś nie należała do ich grona znajomych oraz eventy organizowane na uczelni. Powyższe dane, bardzo wyraźnie wskazują na metodę pozyskiwania nowych klientów, a tym samym kolejnych współpracowników w ramach sieci. W głównej mierze założeniem MLM jest bowiem nawiązywanie bezpośrednich kontaktów, które z tych o charakterze towarzyskim szybko przekształcają się w kontakty handlowe.

Jednakże pomimo dużej „mocy sprawczej” znajomych oraz osób z bliskiego otoczenia w zakresie informowania na temat produktów, a także możliwości zarobkowania w ramach MLM, decyzję o podjęciu działalności w branży Panie podejmują już świadomie, kierując się zazwyczaj indywidualnymi pobudkami. Wyłącznie 25,5% ankietowanych przyznaje, że w wyborze tej formy aktywności, duże znaczenie miała dla nich namowa koleżanki. Zdecydowanie większa liczba respondentek, jako główne przyczyny przystąpienia do sieci sprzedaży wskazuje możliwość ciągłego rozwoju oraz poznanie ciekawych ludzi – 76,5% Pań oraz elastyczny czas pracy, a także swobodę działania – 64,7%. 51% badanych poszukiwała alternatywnych form zarobkowania, zaś dla 47,1% Pań najważniejsza była niezależność finansowa, która miała im zapewnić działalność w branży. 17,6% ankietowanych przyznaje, że poznała potencjał branży, będąc wcześniej klientką tej samej sieci, co wpłynęło na jej decyzję o podjęciu działań w tym obszarze. 17,6% respondentek zdecydowało się wskazać inne powody podjęcia działalności w ramach MLM przede wszystkim, a wśród nich:

 • możliwość wygenerowania dochodu pasywnego, który ma zapewnić zabezpieczenie na przyszłość (ma zastąpić emeryturę), a także daje możliwość poświęcenia większej ilości czasu rodzinie;
 • możliwość uczestnictwa w wartościowych szkoleniach z rozwoju osobistego oraz finansowego;
 • wspólną pasję, którą dzieli się z partnerem;
 • nieograniczone możliwości finansowe, brak sufitu finansowego oraz brak szefa;
 • ciekawość spowodowaną innowacyjnym sposobem zarobkowania oraz działalności.

Jak widać, uczestniczki badania postrzegają działalność w obszarze MLM jako szansę na rozwój osobisty oraz zawodowy, poznanie nowych, interesujących ludzi, a także widzą w nim perspektywę dla uzyskania niezależności finansowej oraz polegania na własnej decyzyjności. Na podstawie powyższych odpowiedzi można wnioskować, iż branża marketingu wielopoziomowego, staje się dla wielu Pań interesującą i dosyć innowacyjną alternatywą w stosunku do ich tradycyjnego zatrudnienia.

Uczestniczki badania ankietowego, poproszone o dokończenie zdania: „Działalność w obszarze marketingu sieciowego umożliwia/umożliwiała mi…”, jako najważniejsze z ich punktu widzenia wskazały:

 • możliwość zdobycia umiejętności sprzedażowych oraz szkoleniowych;
 • poprawę swojej samooceny oraz umiejętności interpersonalnych, w tym wzrost pewności siebie, który ma wpływ również na życie prywatne;
 • rozwój własnych umiejętności, w tym umiejętności zarabiania i zarządzania finansami, a także praktycznych kompetencji sprzedażowych;
 • poznanie nowych, fantastycznych ludzi, którzy posiadają analogiczne cele życiowe i równie prężnie dążą do ich realizacji;
 • zdobycie wiedzy i doświadczenia, które dają przewagę, a tym samym pozwalają na bycie konkurencyjnymi na rynku;
 • rozwój osobisty, poprzez pracę nad sobą, swoimi obawami i fobiami oraz umiejętne przekształcanie ich w atuty;
 • elastyczny czas pracy, który ma wpływ na możliwość spędzania jak największej ilości czasu z rodziną;
 • pogodzenie wychowania dzieci z jednoczesnym zarabianiem pieniędzy;
 • życie bez ograniczeń, bycie Panią własnego czasu oraz finansów;
 • dodatkowe źródło dochodu, które zasila budżet domowy;
 • robienie tego co się lubi, spełnianie marzeń oraz wolność;
 • dostęp do wysokiej jakości produktów, w zaskakująco niskich cenach;
 • pracę na własnych zasadach;
 • poznanie ludzi i ich podział na 4 kategorie – ludzi, którzy chcą utrzymywać z tobą kontakt, ludzi, którzy nie chcą mieć z tobą nic wspólnego, ludzi którzy „wszystko wiedzą” i ludzi, którzy są otwarci.

Jak łatwo zauważyć, Panie widzą działalność w branży MLM przez pryzmat wielu możliwości oraz wielu różnorodnych perspektyw. Dla każdej z uczestniczek badania, ważne wydają się inne aspekty, które odzwierciedlają ich potrzeby, dotychczasowe doświadczenia zawodowe, czy też niespełnione dotąd aspiracje. Okazuje się, że marketing sieciowy staje się świetnym rozwiązaniem dla Pań, które czują ciągłą potrzebę rozwoju nie tylko na płaszczyźnie kariery zawodowej, ale również w kontekście swojego osobistego doskonalenia.

To co bez wątpienia zachęca do podjęcia aktywności w ramach MLM, to atrakcyjne wynagrodzenie w stosunku do niskich kosztów, które trzeba ponieść na początku działalności. Są to koszty nieporównywalnie niższe niż te związane z otwarciem oraz prowadzeniem działalności w formie tradycyjnej. Zazwyczaj początkowy nakład pieniężny nie przekracza tutaj kwoty 500 zł i uwzględnia tak zwany pakiet startowy, czyli początkową bazę produktów, które są na etapie sprzedaży oferowane klientom.

Jeżeli chodzi o koszty wstępne poniesione przez uczestniczki badania ankietowego, to wkład własny 25,5% z nich wynosił powyżej 300 zł, 33,3% Pań poniosły koszty rzędu 100-300 zł, z kolei 39,2% respondentek na swój start w marketingu sieciowym przeznaczyło kwotę do 100 zł. Wyłącznie jedna osoba (2%) ankietowanych wskazała, iż na początku swojej działalności w MLM nie poniosła żadnych kosztów. Dodatkowo trzeba przyznać, że aktywność w tym obszarze obciążona jest stosunkowo niskim ryzykiem finansowym. Właściwie na żadnym z etapów działalności w sieci, nie wymaga się od osób tworzących daną grupę nakładów inwestycyjnych, czy też zaciągania jakichkolwiek zobowiązań finansowych.”

Polecamy zapoznać się z tą nader ciekawą i pouczającą pracą w całości. Pobrać można ją w tym miejscu: Prace Naukowe i Dyplomowe. W ten sposób w naszym dziale BAZA WIEDZY znajdują się już do przeczytania i analizy następujące publikacje:

 1. Dr Alina Warzecha – „Niechciane dziecko współczesnej ekonomii. Przedsiębiorstwa w ramach MLM”.
 2. Dr Alina Warzecha – „Przedsiębiorstwo MLM. Cząstka globalnej sieci”.
 3. Robert Pieciułko – „Marketing sieciowy jako kanał dystrybucji na przykładzie firmy FM GROUP”.
 4. Mieszko Mąkowski – „Znaczenie narzędzi internetowych stosowanych do rekrutacji w marketingu sieciowym na przykładzie firmy FM GROUP”.
 5. Dr Alina Warzecha/mgr Piotr Vogelgesang – „Nowa forma przedsiębiorczości w gospodarce rynkowej – przedsiębiorstwo marketingu wielopoziomowego”.
 6. Dr Alina Warzecha – „Samozatrudnienie kobiet w network marketingu”.
 7. Joanna Górska – „Motywowanie i jego rola w multi level marketingu”.
 8. Bartosz Wojnarowski – „Czynniki warunkujące dynamiczny rozwój korporacji transnarodowych sektora DS/MLM”.
 9. Dominika Szkudlarek – „Wykorzystanie i znaczenie struktury sieciowej jako nowoczesnego systemu dystrybucji na rynkach międzynarodowych na przykładzie FM Group World”.
 10. Judyta Przybyła – „Formy przychodów uzyskiwane przez przedsiębiorstwa MLM na przykładzie FM GROUP”.
 11. Magdalena Malinowska – „Wynagradzanie za efekty pracy na przykładzie przedsiębiorstwa FM GROUP Polska”.
 12. Ewa Szczepaniak – „MLM jako forma biznesu oparta na sprzedaży bezpośredniej. Polska na tle wybranych krajów Europy i świata”.
 13. Kamil Michno – „Marketing wielopoziomowy jako sposób na budowanie biznesu w czasach kryzysu na przykładzie polskiej firmy FM GROUP”.
 14. Justyna Gościewska – „Przedsiębiorczość kobiet w marketingu sieciowym”.

Życzymy przyjemnej lektury!

BAZA WIEDZY – PRACE NAUKOWE I DYPLOMOWE

źródło: Flickr.comźródło: Flickr.com

Mogą Cię również zainteresować