Raport: wyniki finansowe firm MLM w Polsce

przez Piotr Wajszczak

Mamy dane za 2009 rok! Pierwszy raz w historii polskiego sektora sprzedaży bezpośredniej i marketingu sieciowego publikujemy raport zawierający „Wyniki finansowe firm MLM w Polsce”. W tej chwili raport jest niepełny. Brakuje w nim wielu firm, dane są tylko za lata 2007/2008/2009, ale…

źródło: www.sxc.hu
źródło: www.sxc.hu

…mamy już podstawę, aby budować rzetelne informacje finansowe o branży w Polsce. Raport na zlecenie przygotowała nam firma InfoCredit z Warszawy, która od 1990 roku działa na rynku informacji gospodarczej. Z wynikami finansowymi można zapoznać się w tej oto tabeli:

Tak pionierski projekt w branży, którego wynikiem jest powyższe zestawienie finansowe, wymaga oczywiście kompetentnego komentarza. Jak powstała tabela? Dlaczego jest niepełna? Czy firmy, które są w niej nieujęte mogą być dodane? Na te i inne pytania rozmawialiśmy tuż przed świętami z najlepszymi specjalistami z firmy InfoCredit, którzy opracowali raport dla „Network Magazynu”. Oto wywiad:

Network Magazyn: W jaki sposób uzyskali Państwo te dane? Jaką przyjęliście państwo metodologię do ich zebrania zebrania?

InfoCredit: Nasza firma pozyskuje informacje wyłącznie z wiarygodnych źródeł. Dane finansowe w naszych raportach pozyskiwane są z oficjalnych rejestrów państwowych, do których (z mocy prawa) podmioty zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) mają obowiązek dostarczyć swoje roczne sprawozdania finansowe. Dane w bazie InfoCredit pochodzą przede wszystkim: ze sprawozdań finansowych udostępnianych w Krajowym Rejestrze Sądowym; ze sprawozdań finansowych publikowanych w Monitorze Polskim B; z Monitora Sądowego i Gospodarczego; z rejestrów dłużników; z własnej bazy danych; z informacji uzyskanych od firm i partnerów. Dane zbierane i aktualizowane są na bieżąco przez cały rok na terenie całego kraju. Po przeprowadzonej weryfikacji, udostępniane są naszym klientom w formie raportów finansowo-handlowych lub baz danych.

NM: Z naszej listy firm MLM uzyskali państwo dane 26 firm. Dlaczego tyle, skoro jest ich znacznie więcej?

InfoCredit: Warunkiem koniecznym do pełnego uwzględnienia firmy w rankingu było uzyskanie dostępu do jej oficjalnych, pełnych sprawozdań finansowych złożonych w Krajowym Rejestrze Sądowym. InfoCredit otrzymało od redakcji „Network Magazyn” listę 33 firm, które podzieliliśmy na 3 grupy: a) firmy z pełnymi danymi finansowymi (znana wartość przychodów ze wszystkich trzech lat), b) firmy z częściowymi danymi finansowymi (znana wartość przychodów z dwóch kolejnych lat) oraz c) firmy bez danych finansowych (z różnych względów nie spełniające powyższych kryteriów). W przypadku 21 firm z pierwszej grupy udało nam się pozyskać komplet danych z lat 2007-2009. Dla kolejnych 5 firm z drugiej grupy uzyskaliśmy dane częściowe (dwuletnie ciągi sprawozdań za lata 2007-2008 lub 2008-2009). Dla 7 firm z trzeciej grupy nie byliśmy w stanie zdobyć niezbędnych, wymaganych sprawozdań finansowych z badanego okresu. Przyczyny braku tych danych opisane są we właściwych tabelach oraz przypisach pod tymi tabelami.

UWAGA: Źródłem informacji odnośnie dostępności danych finansowych są wpisy opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wydawanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości dotyczące dokumentów złożonych w Krajowym Rejestrze Sądowym (InfoCredit dołożyło wszelkich starań aby zamieszczone w rankingu informacje były rzetelne i jak najbardziej aktualne, lecz nie bierze odpowiedzialności za ich niezgodność ze stanem faktycznym).

Obowiązek oraz terminy składania rocznych sprawozdań finansowych do Krajowego Rejestru Sadowego reguluje Art. 69 Ustawy o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku wraz z późniejszymi zmianami. Warto również zwrócić uwagę na fakt, iż w trakcie opracowywania wyników rankingu firma A.T.W. Products Sp. z o.o. ogłosiła rozpoczęcie procesu upadłości likwidacyjnej (w III kwartale 2010 roku). Z tego też powodu należy rozważyć możliwość wykluczenia jej z publikowanego rankingu (mimo zakwalifikowania jej do drugiej grupy firm z częściowymi danymi finansowymi).

NM: Jeśli firmy, które nie wykazały swoich obrotów w KRS i państwo nie braliście ich w zestawieniu pod uwagę będą chciały, aby je dodać do naszej listy, to jakie kryteria powinniśmy przyjąć, aby było to rzetelne? W jaki sposób powinny nam udokumentować takie dane?

InfoCredit: Jeśli nieuwzględniona w badaniu firma chce uzupełnić swoje dane i zostać sklasyfikowana w rankingu, musi przesłać (faksem, pocztowo lub mailem) do firmy InfoCredit kopię swojego zatwierdzonego przez zarząd, rocznego sprawozdania finansowego za 2007, 2008 oraz 2009 rok.

NM: Co z tymi firmami, które nie udostępniły wyników finansowych? Jakie zdanie może mieć o nich potencjalny współpracownik oraz nasz Czytelnik?

InfoCredit: Trudno jednoznacznie stwierdzić, jaki jest faktyczny powód niezłożenia w KRS przez niektóre firmy swoich rocznych sprawozdań finansowych. Najczęściej spotykane przyczyny to: 1 – świadoma chęć ukrycia swojej sytuacji finansowej przed konkurencją /dostawcami/odbiorcami lub klientami; 2 – unikanie kosztów administracyjnych związanych ze złożeniem do KRS i/lub publikacją w Monitorze Polskim B sprawozdania finansowego. Wysokość tych kosztów waha się od kilkuset złotych (np.: złożenie sprawozdania do KRS) do kilku tysięcy złotych (np.: publikacja sprawozdania w Monitorze Polskim B); 3 – nieznajomość obowiązku prawnego narzuconego na osobę odpowiedzialną za złożenie sprawozdania; 4 – brak obowiązku udostępnienia danych finansowych firmy za dany okres (w szczególności tyczy się to spółek jawnych, spółek cywilnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

NM: Jak szybko udało się zebrać dane za rok 2009?

InfoCredit: Firma InfoCredit rozpoczęła pozyskiwanie danych (sprawozdań) finansowych za 2009 rok już w pierwszym kwartale 2010 roku. Niestety system rejestracji i udostępnianie tych dokumentów w KRS nie jest zbyt efektywny. Najczęściej spotykanymi przez nas przeszkodami są: rozwlekłe procedury rejestracji i archiwizacji złożonych sprawozdań w KRS; bardzo zbiurokratyzowany i czasochłonny proces udostępniania tych dokumentów naszym korespondentom (osobom zbierającym te dane bezpośrednio w KRS). Mimo to InfoCredit corocznie pozyskuje z KRS ponad 100 000 nowych sprawozdań finansowych, choć proces ten trwa nieprzerwanie przez cały rok. W przypadku firm biorących udział w rankingu „Network Magazynu”, dane finansowe za 2009 rok dla większości firm z listy udało się skompletować pod koniec 2010 roku (niektóre z tych sprawozdań złożone zostały do KRS dopiero w listopadzie 2010 roku). Niestety nigdy nie ma 100% pewności co do tego, czy uda się zebrać wszystkie niezbędne dane dla wszystkich szukanych firm.

NM: Czy w biznesie powinno się korzystać z usług wywiadowni gospodarczych do weryfikowania rzetelności partnerów/kontrahentów? Na podstawie jakich informacji należy sprawdzać ich wiarygodność?

InfoCredit: Jednym z głównych celów przedsiębiorców jest minimalizacja ryzyka handlowego, z natury przypisanego do prowadzenia działalności gospodarczej. Jednym z najskuteczniejszych sposobów walki z ryzykiem jest nawiązywanie kontaktów z wiarygodnymi partnerami handlowymi. Przedsiębiorca może zabezpieczyć się przed nieuczciwymi lub niepewnymi kontrahentami korzystając z produktów takich firm, jak InfoCredit. Oferowane przez nas rozwiązania łączą w sobie dostęp do podstawowych danych o badanej firmie oraz szeregu zaawansowanych analiz finansowych.

Prowadzenie kontaktów handlowych na zasadzie kredytu kupieckiego wiąże się ze wzajemnym zaufaniem partnerów biznesowych – wzajemne kredytowanie ma na celu uproszczenie obrotu gospodarczego. Niestety w przypadku nieterminowych spłat zobowiązań może powodować problemy płynnościowe. A stąd już niedaleka droga do zagrożenia upadłością…

Sytuacji tej można zapobiec poprzez przekrojowe badanie i stałe monitorowanie kondycji finansowej kontrahenta, jego powiązań osobowo-kapitałowych oraz analizę sytuacji panującej w określonej branży. Wśród licznych metod wykorzystania takich produktów możemy znaleźć: potwierdzenie podstawowych danych rejestrowych i teleadresowych (pochodzących z KRS, REGON lub innych źródeł); analizę sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa na przestrzeni kilku lat, co pozwala zaobserwować trendy w działalności danej firmy i wyciągnąć wstępne wnioski w zakresie np. efektywności w wykorzystywaniu posiadanych zasobów, sezonowości przychodów czy też przewidywania możliwych problemów z obsługą zadłużenia lub niekorzystną strukturą finansowania działalności; wykorzystanie wskaźników finansowych (statycznych i dynamicznych) w celu jeszcze dokładniejszej analizy różnych aspektów działalności przedsiębiorstwa (rentowności sprzedaży, poziomu kosztów operacyjnych, zwrotu z poniesionych nakładów inwestycyjnych, zdolności do generowania gotówki).

Wykorzystanie wspomnianych wskaźników znacznie ułatwia ocenę firmy na tle branży w celu identyfikacji liderów, naśladowców i firm „końca stawki”, zwyczajów płatniczych firmy, aktywności inwestycyjnej czy też skali zorientowania na działalność rozwojową.

NM: Na co jeszcze trzeba zwracać uwagę?

InfoCredit: Rejestrowanie częstotliwości zdarzeń prawnych (szczególnie upadłości) w celu stwierdzenia wrażliwości kontrahenta/branży na negatywne zdarzenia rynkowe, badanie drzew powiązań kapitałowo-osobowych jako sposób na wykrycie zależności partnera od firm w niekorzystnej sytuacji finansowej lub obecności członków zarządu w firmach o niepewnej kondycji

W przypadku nowych projektów i wspólnych przedsięwzięć ważne są informacje o firmach i sektorach, które umożliwiają tworzenie pełnych analiz rynkowych, ułatwiają poszukiwanie analogicznych przedsięwzięć z przeszłości i ocenę ich wyników przed wdrożeniem opracowywanego rozwiązania. Nawiązanie współpracy np. z InfoCredit oznacza uzyskanie dostępu do tak szerokiego spektrum narzędzi informacyjnych służących analizie firm partnerskich oraz ich otoczenia rynkowego. Zwiększa to transparentność obrotu gospodarczego i niweluje ryzyko podejmowania błędnych decyzji biznesowych.

NM: Bardzo dziękujemy za rozmowę, a przede wszystkim
za pomoc w przygotowaniu raportu.


O InfoCredit:

InfoCredit od ponad 20 lat gromadzi i przetwarza szczegółowe dane finansowe na temat polskich firm. Misją firmy jest ciągłe zwiększanie transparentności obrotu gospodarczego poprzez dostarczanie przedsiębiorstwom wiarygodnych danych ekonomiczno-finansowych. Oferta InfoCredit zawiera: raporty handlowe Quick Report (www.quickreport.pl), bazy danych finansowych (TEGIEL, Amadeus), analizy branżowe i grupy porównawcze oraz raporty i bazy na zamówienie. Dostarczone przez InfoCredit informacje umożliwiają m.in.: weryfikację sytuacji finansowej partnerów biznesowych, analizę rynku i konkurencji wybranej branży i tworzenie różnego rodzaju modeli analitycznych oraz grup porównawczych.

Mogą Cię również zainteresować