Raport finansowy branży DS/MLM za rok 2011

przez Piotr Wajszczak

Mamy najświeższe dane o obrotach wybranych, największych firm polskiego sektora sprzedaży bezpośredniej i marketingu sieciowego. Nasza ostatnia publikacja uwzględniała lata 2007-2010. Dzisiaj do tabeli dodajemy rok 2011.

źródło: Flickr.comźródło: Flickr.com

Publikujemy gotową aktualizację naszego rankingu finansowego w polskim sektorze sprzedaży bezpośredniej i marketingu sieciowego. W sumie na liście znajduje się 34 firm, z czego sprawozdania za rok 2011 rok mamy dla 33 podmiotów. Tworząc opublikowany dzisiaj raport, w stosunku do lat ubiegłych wprowadziliśmy kilka zmian. Po pierwsze, usunęliśmy z niego firmy, które zgodnie z prawem nie są zobligowane do składania corocznych sprawozdań finansowych. Po drugie, dodaliśmy wiele firm, których nie uwzględniliśmy w statystykach za lata ubiegłe.

Raport na zlecenie „Network Magazynu” przygotowała firma InfoCredit z Warszawy, która od 1990 roku działa na rynku informacji gospodarczej. Z najnowszymi wynikami finansowymi wybranych, największych firm sektora sprzedaży bezpośredniej i marketingu sieciowego można zapoznać się w tej oto tabeli (dane to wynik sprzedaży netto):

 

 

Sprawa Earth Power Europe

Trzeba zaznaczyć, że podczas prac nad raportem wyszła jak szydło z worka ważna, ciekawa sprawa. Chodzi o znajdującą się od ponad roku na czarnej liście „Network Magazynu” firmę Earth Power Europe Sp. z o.o. Jak wykazały nasze poprzednie raporty finansowe, spółka ta nie składała sprawozdań do Krajowego Rejestru Sądowego od początku swojej działalności, czyli od roku 2007. I jak się okazuje, nie zrobiła tego do tej pory:

– Za nasze publikacje, a w ich następstwie za zamieszczenie EPE na Czarnej Liście Firm DS/MLM, prezes Michał Kołtyś zainicjował nam pod koniec 2011 roku w sumie cztery sprawy. Dwie cywilne i dwie karne. Wszystkie wygraliśmy – mówi Maciej Maciejewski, redaktor naczelny „Network Magazynu”. – Następnie zrezygnował z pełnienia funkcji prezesa w EPE, a na swój stolec wyznaczył byłego wiceprezesa – Dawida Gutkowskiego. Ten, już jako prezes, zgłosił się do naszej redakcji z prośbą o usunięcie EPE z czarnej listy firm „Network Magazynu”. Prośbę swą motywował tym, że będzie działał rzetelnie i etycznie, a najważniejsze, że już złożył zeznania finansowe do Krajowego Rejestru Sądowego. Za wszystkie lata działalności. Po zebraniu redakcji postanowiliśmy dać mu szansę, ale kiedy spełni dwa warunki. Dostarczy aktualne KRS spółki i opublikuje informację prasową w jakimkolwiek innym niż „Network Magazyn” piśmie biznesowym, na temat obecnej sytuacji w firmie, co się zmieniło z racji zakończonych spraw sądowych oraz co nowy prezes usprawnił w firmie od momentu pojawienia się naszych publikacji o EPE. W sprawie KRS do dzisiaj pozostało echo, o żadnej publikacji na temat EPE, choćby w „Karuzeli” czy jakimś innym brukowcu nie słyszałem – komentuje Maciejewski.

Firma InfoCredit sprawdziła nam 14 czerwca br. czy jakieś sprawozdania finansowe EPE zostały do sądu złożone. Faktu złożenia żadnego zeznania finansowego przez prezesa (ani starego, ani nowego) do sądu nie odnotowano. Firma pozostaje więc na czarnej liście.

ReklamaReklama

Jak powstał nasz raport?

Tak pionierski projekt w branży, którego wynikiem jest powyższe zestawienie finansowe, wymaga oczywiście kompetentnego komentarza. Jak powstała tabela? Dlaczego jest niepełna? Czy firmy, które są w niej nieujęte mogą być dodane? Przypomnijmy rozmowę na ten temat z najlepszymi specjalistami z firmy InfoCredit, którzy opracowali raport dla „Network Magazynu”. Oto wywiad:

Network Magazyn: W jaki sposób uzyskali Państwo te dane? Jaką przyjęliście państwo metodologię do ich zebrania zebrania?

InfoCredit: Nasza firma pozyskuje informacje wyłącznie z wiarygodnych źródeł. Dane finansowe w naszych raportach pozyskiwane są z oficjalnych rejestrów państwowych, do których (z mocy prawa) podmioty zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) mają obowiązek dostarczyć swoje roczne sprawozdania finansowe. Dane w bazie InfoCredit pochodzą przede wszystkim: ze sprawozdań finansowych udostępnianych w Krajowym Rejestrze Sądowym; ze sprawozdań finansowych publikowanych w Monitorze Polskim B; z Monitora Sądowego i Gospodarczego; z rejestrów dłużników; z własnej bazy danych; z informacji uzyskanych od firm i partnerów. Dane zbierane i aktualizowane są na bieżąco przez cały rok na terenie całego kraju. Po przeprowadzonej weryfikacji, udostępniane są naszym klientom w formie raportów finansowo-handlowych lub baz danych.

UWAGA: Źródłem informacji odnośnie dostępności danych finansowych są wpisy opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wydawanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości dotyczące dokumentów złożonych w Krajowym Rejestrze Sądowym (InfoCredit dołożyło wszelkich starań aby zamieszczone w rankingu informacje były rzetelne i jak najbardziej aktualne, lecz nie bierze odpowiedzialności za ich niezgodność ze stanem faktycznym).

Obowiązek oraz terminy składania rocznych sprawozdań finansowych do Krajowego Rejestru Sadowego reguluje Art. 69 Ustawy o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku wraz z późniejszymi zmianami.

Network Magazyn: Jeśli firmy, które nie wykazały swoich obrotów w KRS i państwo nie braliście ich w zestawieniu pod uwagę będą chciały, aby je dodać do naszej listy, to jakie kryteria powinniśmy przyjąć, aby było to rzetelne? W jaki sposób powinny nam udokumentować takie dane?

InfoCredit: Jeśli nieuwzględniona w badaniu firma chce uzupełnić swoje dane i zostać sklasyfikowana w rankingu, musi przesłać (faksem, pocztowo lub mailem) do firmy InfoCredit kopię swojego zatwierdzonego przez zarząd, rocznego sprawozdania finansowego za lata 2007-2011.

ReklamaReklama

Network Magazyn: Co z tymi firmami, które nie udostępniły wyników finansowych? Jakie zdanie może mieć o nich potencjalny współpracownik oraz nasz Czytelnik?

InfoCredit: Trudno jednoznacznie stwierdzić, jaki jest faktyczny powód niezłożenia w KRS przez niektóre firmy swoich rocznych sprawozdań finansowych. Najczęściej spotykane przyczyny to: 1 – świadoma chęć ukrycia swojej sytuacji finansowej przed konkurencją /dostawcami/odbiorcami lub klientami; 2 – unikanie kosztów administracyjnych związanych ze złożeniem do KRS i/lub publikacją w Monitorze Polskim B sprawozdania finansowego. Wysokość tych kosztów waha się od kilkuset złotych (np.: złożenie sprawozdania do KRS) do kilku tysięcy złotych (np.: publikacja sprawozdania w Monitorze Polskim B); 3 – nieznajomość obowiązku prawnego narzuconego na osobę odpowiedzialną za złożenie sprawozdania; 4 – brak obowiązku udostępnienia danych finansowych firmy za dany okres (w szczególności tyczy się to spółek jawnych, spółek cywilnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

Network Magazyn: Czy w biznesie powinno się korzystać z usług wywiadowni gospodarczych do weryfikowania rzetelności partnerów/kontrahentów? Na podstawie jakich informacji należy sprawdzać ich wiarygodność?

InfoCredit: Jednym z głównych celów przedsiębiorców jest minimalizacja ryzyka handlowego, z natury przypisanego do prowadzenia działalności gospodarczej. Jednym z najskuteczniejszych sposobów walki z ryzykiem jest nawiązywanie kontaktów z wiarygodnymi partnerami handlowymi. Przedsiębiorca może zabezpieczyć się przed nieuczciwymi lub niepewnymi kontrahentami korzystając z produktów takich firm, jak InfoCredit. Oferowane przez nas rozwiązania łączą w sobie dostęp do podstawowych danych o badanej firmie oraz szeregu zaawansowanych analiz finansowych.

Prowadzenie kontaktów handlowych na zasadzie kredytu kupieckiego wiąże się ze wzajemnym zaufaniem partnerów biznesowych – wzajemne kredytowanie ma na celu uproszczenie obrotu gospodarczego. Niestety w przypadku nieterminowych spłat zobowiązań może powodować problemy płynnościowe. A stąd już niedaleka droga do zagrożenia upadłością…

Sytuacji tej można zapobiec poprzez przekrojowe badanie i stałe monitorowanie kondycji finansowej kontrahenta, jego powiązań osobowo-kapitałowych oraz analizę sytuacji panującej w określonej branży.

Wśród licznych metod wykorzystania takich produktów możemy znaleźć: potwierdzenie podstawowych danych rejestrowych i teleadresowych (pochodzących z KRS, REGON lub innych źródeł); analizę sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa na przestrzeni kilku lat, co pozwala zaobserwować trendy w działalności danej firmy i wyciągnąć wstępne wnioski w zakresie np. efektywności w wykorzystywaniu posiadanych zasobów, sezonowości przychodów czy też przewidywania możliwych problemów z obsługą zadłużenia lub niekorzystną strukturą finansowania działalności; wykorzystanie wskaźników finansowych (statycznych i dynamicznych) w celu jeszcze dokładniejszej analizy różnych aspektów działalności przedsiębiorstwa (rentowności sprzedaży, poziomu kosztów operacyjnych, zwrotu z poniesionych nakładów inwestycyjnych, zdolności do generowania gotówki).

Wykorzystanie wspomnianych wskaźników znacznie ułatwia ocenę firmy na tle branży w celu identyfikacji liderów, naśladowców i firm „końca stawki”, zwyczajów płatniczych firmy, aktywności inwestycyjnej czy też skali zorientowania na działalność rozwojową.

Network Magazyn: Na co jeszcze trzeba zwracać uwagę?

InfoCredit: Rejestrowanie częstotliwości zdarzeń prawnych (szczególnie upadłości) w celu stwierdzenia wrażliwości kontrahenta/branży na negatywne zdarzenia rynkowe, badanie drzew powiązań kapitałowo-osobowych jako sposób na wykrycie zależności partnera od firm w niekorzystnej sytuacji finansowej lub obecności członków zarządu w firmach o niepewnej kondycji.

W przypadku nowych projektów i wspólnych przedsięwzięć ważne są informacje o firmach i sektorach, które umożliwiają tworzenie pełnych analiz rynkowych, ułatwiają poszukiwanie analogicznych przedsięwzięć z przeszłości i ocenę ich wyników przed wdrożeniem opracowywanego rozwiązania. Nawiązanie współpracy np. z InfoCredit oznacza uzyskanie dostępu do tak szerokiego spektrum narzędzi informacyjnych służących analizie firm partnerskich oraz ich otoczenia rynkowego. Zwiększa to transparentność obrotu gospodarczego i niweluje ryzyko podejmowania błędnych decyzji biznesowych.

Network Magazyn: Bardzo dziękujemy za rozmowę, a przede wszystkim za pomoc w przygotowaniu profesjonalnego raportu.

InfoCredit od ponad 20 lat gromadzi i przetwarza szczegółowe dane finansowe na temat polskich firm. Misją firmy jest ciągłe zwiększanie transparentności obrotu gospodarczego poprzez dostarczanie przedsiębiorstwom wiarygodnych danych ekonomiczno-finansowych. Oferta InfoCredit zawiera: raporty handlowe Quick Report, bazy danych finansowych (TEGIEL, Amadeus), analizy branżowe i grupy porównawcze oraz raporty i bazy na zamówienie. Dostarczone przez InfoCredit informacje umożliwiają m.in.: weryfikację sytuacji finansowej partnerów biznesowych, analizę rynku i konkurencji wybranej branży i tworzenie różnego rodzaju modeli analitycznych oraz grup porównawczych.

Mogą Cię również zainteresować