Szkolenia MLM. Sekret Twojego sukcesu

przez Paweł Lenar

Niemal w każdej działalności mamy do czynienia ze sprawdzoną technologią pracy. Aby uzyskać rezultat końcowy trzeba wykonać pewien zestaw czynności, które prowadzą do uzyskania zamierzonego wyniku. Jest oczywiste, że chcąc na przykład zbudować dom — powinniśmy zacząć od wybrania projektu i zaplanowania w czasie całej inwestycji.

Każdą budowę zawsze zaczy­namy od stwo­rze­nia solid­nych fun­da­men­tów. Nie zaczy­namy od zakupu mebli, okien czy zro­bie­nia kon­struk­cji dachu. Pod­sta­wową kwe­stią jest wybór firmy budowlanej.

Prze­pis postę­po­wa­nia, który pro­wa­dzi do uzy­ska­nia okre­ślo­nego rezul­tatu, nazy­wany jest czę­sto „algo­ryt­mem”. Z algo­ryt­mami mamy do czy­nie­nia nie­mal wszę­dzie. Pro­stym przy­kła­dem algo­rytmu jest np. książka kuchar­ska. Taka książka to po pro­stu zestaw spraw­dzo­nych w prak­tyce prze­pi­sów, któ­rych reali­za­cja zapew­nia uzy­ska­nie okre­ślo­nego wyniku w przy­go­to­wy­wa­niu poszcze­gól­nych potraw.

Roz­po­czy­na­jąc dowolną dzia­łal­ność zaczy­namy zazwy­czaj od zdo­by­cia wie­dzy na dany temat. Bar­dzo czę­sto, aby przy­stą­pić do wyko­ny­wa­nia danej pro­fe­sji musimy ukoń­czyć stu­dia. Zazwy­czaj wymaga to poświę­ce­nia około 5 lat, tylko po to, aby zdo­być pod­sta­wowe kom­pe­ten­cje. Dopiero po stu­diach i odby­ciu stażu roz­po­czy­namy wła­ściwe wyko­ny­wa­nie okre­ślo­nego zawodu.

Każ­dego dnia w branży MLM swoją wła­sną dzia­łal­ność roz­po­czy­nają kolejne osoby. Pyta­nie brzmi — ilu z nich ma odpo­wied­nią wie­dzę, umie­jęt­no­ści i postawę nie­zbędną do pro­wa­dze­nia wła­snego biz­nesu w ramach mar­ke­tingu sieciowego?

Budo­wa­nie struk­tur w mar­ke­tingu sie­cio­wym rzą­dzi się pew­nymi okre­ślo­nymi zasa­dami. Wyobra­że­nia na temat spo­so­bów budo­wa­nia struk­tury są dia­me­tral­nie różne u osób, które dopiero zaczy­nają oraz tych, któ­rzy odno­szą już suk­cesy. Naj­czę­ściej począt­kowe pomy­sły są błędne.

Jeśli mógł­bym udzie­lić jed­nej, kon­kret­nej wska­zówki dla osoby, która chce osią­gać szyb­kie efekty w MLM to suge­ro­wałbym pod­ję­cie jed­nej waż­nej decy­zji. Byłaby to decy­zja o tym, aby brać udział we wszyst­kich pro­fe­sjo­nal­nych szko­le­niach, do któ­rych tylko mamy dostęp. Poni­żej znaj­duje się kilka wska­zó­wek, które pozwolą Ci  mak­sy­mal­nie wyko­rzy­stać każde szkolenie:

  1. Przy­jedź na spo­tka­nie tro­chę wcze­śniej i zaj­mij miej­sce z przodu (w pierw­szym lub dru­gim rzędzie).
  2. Zabierz ze sobą kalen­darz, notat­nik i przy­bory do pisa­nia. Notuj w punk­tach te wska­zówki, które możesz od zaraz zasto­so­wać w swoim biznesie.
  3. Zada­waj pyta­nia i bierz udział w dys­ku­sji, zawsze gdy jest to możliwe.
  4. Proś o pomoc w roz­wi­ja­niu Two­jej struk­tury i ofe­ruj w zamian swoje pełne zaangażowanie.
  5. Miej otwarty umysł. Nie odrzu­caj żad­nej idei tylko dla­tego, że masz inne doświad­cze­nia lub coś wydaje Ci się zbyt pro­ste, albo zbyt trudne.
  6. Natych­miast po szko­le­niu wpro­wadź w życie wszyst­kie zdo­byte infor­ma­cje. To naj­waż­niej­szy punkt. Jeśli od razu nie wcie­lisz w życie pomy­słów wynie­sio­nych ze szko­le­nia to praw­do­po­dob­nie nigdy tego nie zro­bisz. To REALIZACJA odróż­nia lide­rów MLM od wiecz­nych stu­den­tów MLM.

Szko­le­nia w network marketingu są fun­da­men­tem, na któ­rym zbu­du­jesz Twoją orga­ni­za­cję. Bez szko­leń wszystko wydaje się bar­dzo trudne. Praca i wysi­łek, który wkła­dasz w roz­wi­ja­nie struk­tury zosta­ną zwie­lo­krot­nione jeśli będziesz potra­fił pro­mo­wać szko­le­nia, semi­na­ria i warsz­taty. Jeśli zabie­rasz ze sobą na szko­le­nie całą swoją grupę to obroty i roz­wój sieci nabie­rają ogrom­nego tempa. Sys­te­ma­tyczny udział w szko­le­niach MLM zapewni Ci odkry­cie „algo­rytmu” suk­cesu w tym biz­ne­sie. Jeśli masz wła­sną listę celów, to szko­le­nia wskażą Ci spraw­dzone spo­soby ich realizacji.

Budowa domu bez odpo­wied­niej wie­dzy koń­czy się porażką. Podob­nie budowa struk­tury bez wła­ści­wego przy­go­to­wa­nia i wie­dzy jest źró­dłem niepowodzenia. Szko­le­nia MLM są oka­zją do inte­gra­cji oraz wymiany doświad­czeń. To pod­czas szko­leń zapa­dają decy­zje doty­czące peł­nego zaan­ga­żo­wa­nia. Udział oraz pro­mo­wa­nie szko­leń w Two­jej struk­tu­rze otwo­rzy Ci drogę do suk­ce­sów w pro­fe­sjo­nal­nej dzia­łal­no­ści w mar­ke­tingu sieciowym. A jakie naj­waż­niej­sze korzy­ści Twoim zda­niem zapew­nia udział w pro­fe­sjo­nal­nych szko­le­niach MLM?

Paweł LenarPaweł Lenar

Paweł Lenar jest przed­się­biorcą, auto­rem pięciu ksią­żek biz­ne­so­wych, tre­ne­rem oraz lide­rem w biz­ne­sie MLM. Zwy­cięzca IV edy­cji pre­sti­żo­wego kon­kursu  Polish Natio­nal Sales Awards (Pro­fe­sjo­nalny Sprze­dawca Roku). Pro­wa­dzi wykłady doty­czące sztuki pre­zen­ta­cji, biz­nesu, przy­wódz­twa i sprze­daży na kie­runku stu­diów MBA (Master Busi­ness Admi­ni­stra­tor) na uczelni Łazar­skiego w War­sza­wie.

Mogą Cię również zainteresować