Spada zadowolenie z pracy

przez (Źródło: TNS OBOP)
386 odsłony

08.05.2008: Spada zadowolenie z pracy   Jak wynika z badań TNS OBOP, Polacy są obecnie mniej zadowoleni z pracy, niż to miało miejsce rok temu. W 2007 r. satysfakcja pracowników była na poziomie 49 punktów, natomiast w 2008 r.

Istnieją duże rozbieżności w rodzaju wykonywanej pracy oraz satysfakcji z niej płynącej. Najbardziej zadowolonymi pracownikami są osoby pracujące w  biurach (88%), natomiast najmniej – robotnicy niewykwalifikowani oraz robotnicy rolni (28%).   

W ostatnim czasie odnotowuje się w Polsce spadek bezrobocia (który obecnie wynosi 11,1%). Na rynku obserwuje się walkę firm zarówno o pracowników fizycznych, jak i specjalistów, tym bardziej, że dla wielu osób atrakcyjną alternatywą, w porównaniu do pracy w kraju, okazuje się praca za granicą. Mamy do czynienia z rynkiem pracownika, a nie pracodawcy – zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w ciągu ostatniego roku liczba osób zwalnianych przez pracodawców zmalała aż o 30,6% podczas, gdy o 12,5% wzrósł odsetek osób, które z różnych powodów same rezygnowały z pracy. Skąd więc bierze się obserwowalny spadek satysfakcji Polaków z pracy?

 – Spadek zadowolenia pracowników może mieć wiele przyczyn. Obecna sytuacja na rynku pracy może powodować wzrost wymagań pracowników względem pracodawców, dlatego też firmy, zdając sobie sprawę z roli pracownika w budowaniu siły rynkowej firmy, powinny prowadzić ciągły monitoring środowiska pracowniczego. Analiza poziomu zadowolenia pracowników oraz identyfikacja elementów, które wzmacniają zaangażowanie i lojalność – dostarczają niezbędnych informacji do tworzenia strategii rozwoju firmy, co umożliwia również wczesną diagnozę zjawisk wewnętrznych, negatywnie wpływających na firmę – komentuje Agata Kuśnierek, badacz rynku w sektorze badań finansowych i usług profesjonalnych TNS OBOP, specjalizująca się w zakresie badań satysfakcji pracowników.

Indeks TRI*M jest wystandaryzowaną miarą, odzwierciedlającą poziom ogólnej satysfakcji pracowników w danej firmie. Indeks (mogący przyjmować wartości od -50 do +200) uwzględnia także poziom ich zaangażowania i lojalności, co z kolei rzutuje na osiągane w pracy wyniki. Jego zastosowanie pozwala na dokonywanie porównań pomiędzy firmami różnej wielkości, z odmiennych branż czy nawet pochodzących z różnych krajów.

Informacje o badaniu:
Dane pochodzą z badania face-to-face typu omnibusowego, przeprowadzonego na reprezentatywnej grupie Polaków, będących pracownikami najemnymi, pracującymi na umowę o pracę lub na kontrakcie, w wieku powyżej 15 roku życia. Badanie zrealizowano  w lutym 2007 roku oraz w lutym 2008. Na otrzymanych danych zostały przeprowadzone analizy, zgodnie z metodologią TRI*M.

TRI*M to narzędzie służące zarządzaniu satysfakcją i motywacją pracowników. Nazwa pochodzi od idei 3 x M, czyli Measuring (pomiar), Managing (zarządzanie w oparciu o wyniki pomiaru) oraz Monitoring (śledzenie efektów podjętych działań i ich korygowanie).

(Źródło: TNS OBOP)

Mogą Cię również zainteresować