Orzeczenie sądu w sprawie firmy Vemma

przez Piotr Hoffmann
984 odsłony

Po zakończeniu rozprawy sądowej w sprawie network marketingowej firmy Vemma, sędzia wyznaczył 3 dni na podjęcie decyzji. Zasadniczo, nakaz sądowy został po części przyjęty, a po części odrzucony.

źródło: Flickr.comźródło: Flickr.com

O PIRAMIDZIE FINANSOWEJ NIE MA MOWY

O problemach działającej w systemie MLM firmy Vemma pisaliśmy w tym miejscu. Dziś ciąg dalszy tej dziwnej historii. Tom Alkazin twierdzi, że Federalna Komisja Handlu (FTC – Federal Trade Commission) nie wywiązała się ze spoczywającego na niej ciężaru dowodowego w związku z wykazaniem jego odpowiedzialności na mocy Ustawy Federalnej Komisji Handlu za działalność firmy Vemma w zakresie tworzenia piramidy finansowej, a sąd zgadza się z jego stwierdzeniem. W związku z powyższym  sąd odrzuca wniosek FTC o wydanie wstępnego nakazu sądowego przeciwko Alkazinowi w odniesieniu do działalności związanej z tworzeniem nielegalnej piramidy finansowej.

O UPADŁOŚCI NIE MA MOWY

Ponadto w opinii sądu nie było podstaw do zamrożenia aktywów firmy z uwagi na to, że FTC nie przedłożyła odpowiedniej dokumentacji świadczącej o tym, iż to działające w systemie network marketing przedsiębiorstwo jest firmą nierzetelną i że takie działanie byłoby wymagane. Odstąpiono od dalszego wyznaczania syndyka.

Sąd ma na uwadze, że wydanie zezwolenia osobom pozwanym na wznowienie działalności biznesowej oraz odmrożenie powiązanych rachunków bankowych i aktywów przewiduje możliwość, że działalność biznesowa nie odniesie planowanego sukcesu, a w przypadku gdy FTC ostatecznie odniesie sukces w zakresie meritum sprawy, pozostanie mniej środków do zaspokojenia roszczeń osób poszkodowanych. Jednak zeznania firmy Vemma mówiące o tym, iż zamierza ona prowadzić działalność biznesową zgodnie z postanowieniami sądu uznanymi za konieczne w celu ochrony przed naruszeniem przepisów Ustawy Federalnej Komisji Handlu, poparte dowodami świadczącymi o tym, że istnieje zapotrzebowanie na pewne produkty oferowane niezależnie od możliwości biznesowych, pozwoliły sądowi na wyciągnięcie wniosku, iż należy zezwolić na dalsze prowadzenie działalności w formie w jakiej prowadzona ona był dotychczas. Nakaz sądowy nie będzie zawierał decyzji o zamrożeniu jakichkolwiek rachunków finansowych stron pozwanych.

Pozwani a także ich członkowie zarządu, przedstawiciele, pracownicy oraz pełnomocnicy, łącznie z pozwanym Boreyko oraz wszelkimi  innymi osobami działającymi w czynnym porozumieniu z którąkolwiek z powyższych osób, które otrzymały faktyczne zawiadomienie o niniejszym nakazie, pośrednio czy też bezpośrednio związane z działalnością w zakresie reklamy, marketingu, promocji lub realizacją jakiegokolwiek programu marketingowego zostają wstępnie objęte ograniczeniem oraz zakazem:

  • Angażowania się, udziału w, czy też pomagania innym w angażowaniu się lub udziale w jakimkolwiek programie marketingowym, który wypłaca wynagrodzenie w zamian za rekrutowanie nowych członków, zachęca lub motywuje członków do zakupu towarów lub usług w celu zachowania uprawnienia do otrzymywania premii, nagród i prowizji, a nie w celu odsprzedaży czy osobistego użytku.
  • Nakłaniania innych do zachęcania lub motywowania członków do zakupu towarów lub usług w celu zachowania uprawnienia do otrzymywania premii, nagród i prowizji, a nie w celu odsprzedaży czy osobistego użytku.
  • Wypłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia w związku z nabyciem lub sprzedażą towarów lub usług, chyba, że główna część takiego wynagrodzenia pochodzi ze sprzedaży na rzecz lub zakupu towarów lub usług przez osoby nie będące członkami programu marketingowego.
  • Tworzenia piramid finansowych lub odnosząc się w szczególności do istniejącego programu marketingowego sprzedawania pakietów członkowskich, łączenia lub wiązania uprawnień członka do otrzymywania premii lub akumulacji punktów premiujących z zakupem przez tego członka produktu oferowanego przez pozwane osoby prawne w drodze automatycznej dostawy lub w systemie Two & Go.
  • Błędnego przedstawiania lub pomagania innym w sposób pośredni lub bezpośredni, wyraźny bądź dorozumiany w błędnym przedstawianiu jakiegokolwiek ważnego faktu, w tym między innymi faktu, że  klienci którzy  uczestniczą w programie marketingowym otrzymają lub prawdopodobnie otrzymają znaczny dochód.
  • Nieujawniania, w sposób jasny i wyraźny, jakimkolwiek potencjalnym członkom jakiegokolwiek programu marketingowego w stosunku do których złożono zapewnienia dotyczące wypłaty dochodów, zysków czy wartości sprzedaży: liczby oraz procentu członków programu marketingowego, którzy uzyskali korzyści w ramach udziału w programie marketingowym; dat rozpoczęcia i zakończenia okresów, w których przedstawione dochody, zyski, czy wartości sprzedaży zostały osiągnięte oraz wartości średniej i mediany zysków uzyskanych przez każdego członka programu marketingowego;
  • Przedstawiania materiałów, które zostaną wykorzystane do rekrutowania nowych członków w programie marketingowym, zawierających nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd oświadczenia; oraz
  • Publikowania lub rozpowszechniania jakichkolwiek nowych materiałów marketingowych lub sprzedażowych bez wcześniejszego doręczenia tych materiałów do Federalnej Komisji Handlu oraz bez zachowania pięciodniowego okresu w trakcie którego Federalna Komisja Handlu dokona przeglądu materiałów. Jeżeli Federalna Komisja Handlu zgłosi zastrzeżenia w stosunku do  któregokolwiek z takich materiałów, strony pozwane nie wykorzystają tych materiałów bez zgody sądu, o którą mogą ubiegać się w złożonym wniosku.

Z PEŁNYM ORZECZENIEM SĄDU MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ W TYM MIEJSCU

Tym samym biznes o nazwie Vemma będzie mógł wznowić działalność jednak pod warunkiem wprowadzenia pewnych poważnych ograniczeń. Zasadniczo, nie oznacza to ani zwycięstwa ani przegranej, jednak z pewnością w USA nadany zostanie nowy ton dla całej branży sprzedaży bezpośredniej i marketingu wielopoziomowego. Dzień ten ma zasadnicze znaczenie jeżeli chodzi o oczekiwania rządu amerykańskiego w zakresie prowadzenia działalności w branży DS/MLM i warto obserwować, co stanie się w przyszłości nie tylko z  firmą Vemma czy Herbalife ale z całym marketingiem sieciowym.

CZY FTC WZIĘŁO POD LUPĘ CAŁĄ BRANŻE MLM?

Dobre pytanie. Skąd w USA ostatnio takie zainteresowanie i kilka dużych procesów przeciwko firmom działającym w systemie network marketing & direct selling? Wszyscy pamiętamy przecież niedawną akcję skierowaną w kierunku firmy Herbalife:

„Bill Ackman oskarża Herbalife”

„Bill Ackman kontra Herbalife”

“Herbalife dementuje informacje The New York Post”

Czyżby w akcji uderzonej w stronę firmy Vemma również maczał swoje specjalistyczne palce od wielkich finansów Bill Ackman? Nie. To niemożliwe. Aczkolwiek… Te powiązania w interesujący sposób skomentowało w zeszłym tygodniu niemieckie pismo branżowe „Netcoo”:

Bill AckmannBill Ackmann

„Nielegalna piramida finansowa: hedgefond manager dokonuje porównania między Vemma i Herbalife. Od ponad dwóch lat Herbalife znajduje się w centrum zainteresowania funduszu inwestycyjnego Pershing Square Capital Management, L.P. Dla Billa Ackmana, Pershing Founder i CEO, Herbalife jest jednym z największych systemów piramid finansowych świata. W 2014 roku odniósł istotne, częściowe zwycięstwo: Amerykańskie władze ds. konkurencji i ochrony konsumentów Federal Trade Commission (FTC) podjęły w marcu 2014 r. kroki w zakresie postępowania cywilnego przeciwko Herbalife ze względu na prawdopodobne nierzetelne lub wprowadzające w błąd praktyki handlowe. FTC poddało analizie zarzut Ackmana, że model przedsiębiorstwa Herbalife bazuje na nielegalnej piramidzie finansowej a nie, zgodnie z twierdzeniem Herbalife, na legalnym wielopoziomowym systemie dystrybucji bezpośredniej, opartej na pracy swobodnie współpracujących dystrybutorów.

Pershing Square Capital postawiło na spadek kursu akcji przedsiębiorstwa Herbalife – notowanego na giełdzie – prawie 1 miliard dolarów amerykańskich. Dotychczas wprawdzie plan zredukowania kursu nie urzeczywistnił się; inni inwestorzy dołączyli do Herbalife i w międzyczasie spowodowało to ponowne podniesienie kursu – nie wpłynęło to jednakże na zmianę opinii Ackmana, która prezentowana jest na stronie:

http://factsaboutherbalife.com/

Teraz Ackman wytacza kolejne działa przeciwko Herbalife: w ramach prezentacji dostępnej na 29 foliach, opisuje sytuację równoległej firmy Vemma, która została oskarżona przez FTC (od 17.08.2015 r.). Ackman uważa, że Herbalife podaje takie same wprowadzające w błąd dane i wypowiedzi jak firma Vemma, które ostatecznie przyczyniły się do tego, że FTC wystąpiło o oficjalne zakończenie działalności Vemma.


Dla Billa Ackmana jest jednakże oczywiste, że duża część dystrybutorów Herbalife jak również Vemma nie zarabia pieniędzy, lecz je w sposób oczywisty traci. Na przykładzie Vemma i Herbalife można jednoznacznie prześledzić, jak funkcjonują nielegalne piramidy finansowe i co je charakteryzuje”. W tym miejscu można się zapoznać z prezentacją Billa Ackmana:

http://www.factsaboutherbalife.com/media/2015/09/Vemma-Comparison-v11.pdf

SZYBKI BILL CZY ZBYT MAŁO IQ?

Powtórzymy jeszcze raz, bo być może nie każdy zrozumiał: „Dla Billa Ackmana jest jednakże oczywiste, że duża część dystrybutorów Herbalife jak również Vemma nie zarabia pieniędzy”.

Ot co. Bill Ackman odkrył ponownie Amerykę i wynalazł koło. Teraz usiądźcie wygodnie jeśli stoicie bo „Network Magazyn” posunie się jeszcze dalej. Otóż naszym zdaniem w sektorze MLM nie zarabia pieniędzy duża część dystrybutorów, czyli osób zarejestrowanych. Nie tylko w Herbalife i Vemma, ale w całej branży. I nie może być inaczej, skoro większość ludzi rejestruje się w firmach MLM bo chcą mieć wyłącznie tańsze produkty. Chcą tylko robić zakupy i być klientami z rabatem. Więc powstaje pytanie, które najlepiej zadać samemu Ackmanowi: Jeśli ludzie są zarejestrowani w MLM bo chcą być wyłącznie konsumentami a nie biznesmenami, to będą zarabiać pieniądze czy tracić je na zakupy? Obawiam się, że za mało szkół skończył pan Ackman, aby udzielić odpowiedź na to nader trudne pytanie.  

Mogą Cię również zainteresować