Prezent dla przedsiębiorców

przez Marek Wyrzychowski

Resort gospodarki przygotował projekt noweli ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, według której przedsiębiorcy będą krócej czekać na urzędowe informacje dotyczące działalności gospodarczej.

źródło: www.flickr.com
źródło: www.flickr.com

Projekt został przekazany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Znajduje się w nim m.in. zapis mówiący o tym, że przedsiębiorca nie będzie musiał składać zaświadczenia o wpisie do rejestru REGON, a jego pełnomocnik będzie mógł reprezentować firmę również drogą elektroniczną. Projektowane zmiany powinny pozwolić na złożenie wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie tylko za pomocą bezpiecznego e-podpisu, ale także innymi środkami komunikacji elektronicznej.

Dodatkowo, jeżeli przedsiębiorca złoży wniosek nieprawidłowo, system automatycznie poinformuje o tym wnioskodawcę, wskazując błędy. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej ma być uruchomiona 1 lipca 2011 roku.

W jej ramach ma powstać rejestr pełnomocnictw, a przepisy zniosą obowiązek posługiwania się osobnym pełnomocnictwem, jeśli fakt jego udzielenia został wcześniej uwidoczniony w CEIDG. Zdaniem resortu to rozwiązanie ma być szczególnie przydatne dla pełnomocników występujących w sprawach swoich mocodawców drogą elektroniczną. Ponadto ma uprościć kontakty między samymi przedsiębiorcami.

Zgodnie z projektem przedsiębiorca będzie mógł uzupełnić wniosek do CEIDG w sprawie oświadczenia o wyborze formy opodatkowania podatkiem PIT. Do tej pory deklarację taką składano w urzędzie skarbowym. Przyszły przedsiębiorca, poza formą elektroniczną, nadal będzie miał możliwość złożenia wniosku o wpis do ewidencji w postaci papierowej. Lecz dzięki projektowanym zmianom będzie miał możliwość przekazania go nie tylko w urzędzie gminy, ale także w urzędzie skarbowym. Niezależnie od miejsca zameldowania będzie mógł wybrać urząd, który przekaże jego wniosek do CEIDG.

Ministerstwo Gospodarki proponuje także usunięcie obowiązku uzyskiwania przez przedsiębiorcę zaświadczenia o wpisie do rejestru REGON. Rozwiązanie to będzie polegać na przyznaniu informacjom z rejestru REGON, publikowanych na stronie internetowej GUS, statusu formalnego. Dane te zastąpią obecne zaświadczenia.

Projekt wprowadza również zmiany w funkcjonowaniu instytucji zawieszenia działalności gospodarczej. Mają one zapewnić przedsiębiorcom zawieszającym działalność, ciągłość okresów składkowych, od których zależy m.in. nabycie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Nowe rozwiązanie polegać będzie na umożliwieniu przedsiębiorcom zawieszenia działalności na określoną liczbę dni. Dodatkowo, przedsiębiorca będzie mógł zawiesić działalność z datą późniejszą niż dzień złożenia wniosku w urzędzie. Zdaniem pomysłodawców projekt będzie miał pozytywny wpływ na rozwój przedsiębiorczości w Polsce.

Mogą Cię również zainteresować